Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ORLEN OIL STANDARD CE/SF 15W-40​​

ORLEN OIL STANDARD CE/SF 15W-40

ORLEN OIL STANDARD CE/SF 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CE/SF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy do zróżnicowanego taboru samochodowego.
Mineral, multiseasonal engine oil for various vehicles.
Минеральное, всесезонное моторное масло для разнообразного автомобильного парка.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Standard przeznaczony jest do silników wysokoprężnych wszystkich typów, doładowanych wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do mocno wyeksploatowanych silników pojazdów mechanicznych. ORLEN OIL Standard zalecany jest szczególnie w samochodach ciężarowych , sprzęcie budowlanym i autobusach. ORLEN OIL Standard przeznaczony jest także do silników benzynowych starszych typów w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SF lub niższych.
ORLEN OIL Standard is intended for all types of charged and highly charged diesel engines working with low and high loads. It is also recommended for significantly worn out engines of vehicles. ORLEN OIL Standard is particularly recommended for trucks, building equipment and buses. ORLEN OIL Standard is also intended for petrol engines of older type, manufacturer of which recommends API SF or lower class oils.
Масло ORLEN OIL Standard предназначено для всех типов дизельных двигателей с наддувом и высоким наддувом, работающих при незначительных и больших нагрузках. Также рекомендуется для сильно изношенных двигателей механических транспортных средств. ORLEN OIL Standard особенно рекомендовано для грузовых автомобилей, строительной техники и автобусов. ORLEN OIL Standard предназначено также для бензиновых двигателей более ранних типов, для которых производитель рекомендует использование масел класса API SF или более низких.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,6
wskaźnik lepkości - 130
temperatura płynięcia 0C -25
temperatura zapłonu 0C 228
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 7.0
popiół siarczanowy % 0,86
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 12,8

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.6
viscosity index - 130
flow temperature 0C -25
ignition temperature 0C 228
base value TBN Mg KOH/g 7.0
sulphate ash % 0.86
Noack volatility %(m/m) 12.8

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,6
индекс вязкости - 130
температура текучести 0C -25
температура вспышки 0C 228
общее щелочное число TBN мг KOH/г 7.0
сульфатная зола % 0,86
потери от испарения по методу Ноака % (м/м) 12,8

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/1/2022 3:07 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands