Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40

SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40

ORLEN OIL SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 20W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wielosezonowy, mineralny olej silnikowy.
Multiseasonal, mineral engine oil.
Всесезонное, минеральное моторное масло.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Selektol Special SD 20W-40 przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych, pracujących przy umiarkowanych i wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych, w których producent zaleca stosowanie olejów klasy SD lub niższych.
ORLEN OILSelektol Special SD 20W-40 is intended for four-stroke petrol engines operating with moderate and high thermal and mechanical loads, manufacturer of which recommends SD or lower class oils.
ORLEN OIL Selektol Special SD 20W-40 предназначено для применения в четырёхтактных бензиновых двигателей, работающих при термических и механических умеренных и высоких нагрузках, для которых производитель рекомендует использование масел класса SD или более низких.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 20W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 15,0
lepkość strukturalna CCS w -100C mPaˇs 1750
wskaźnik lepkości - 135
temperatura płynięcia 0C -28
temperatura zapłonu 0C 238
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 5,0
popiół siarczanowy % 0,46
zawartość wody % (V/V) nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 20W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 15.0
structural viscosity CCS (-100C) mPaˇs 1750
viscosity index - 135
flow temperature 0C -28
ignition temperature 0C 238
base value TBN mg KOH/g 5.0
sulphate ash % 0.46
water content % (V/V) no content
corrosiveness at 1000C for 3 hours to copper corrosion grade 1

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 20W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 15,0
структурная вязкость CCS при -100C мПaˇс 1750
индекс вязкости - 135
температура текучести 0C -28
температура вспышки 0C 238
общее щелочное число TBN мг KOH/г 5,0
сульфатная зола % 0,46
содержание воды % (V/V) не содержит
Испытание на коррозионное воздействие при темп. 1000C на протяжении 3 ч на медные пластинки степень коррозии 1

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands