Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL LUX 10

ORLEN OIL LUX 10

ORLEN OIL LUX 10

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SA
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny olej silnikowy bez dodatków uszlachetniających (może zawierać depresatory obniżające temperaturę płynięcia).
Mineral engine oil with no enriching additives (it may contain depressants reducing flow point).
Минеральное моторное масло без дополнительных присадок (может содержать депрессанты, снижающие температуру текучести).

Zastosowania

Application

Применение

Olej silnikowy ORLEN OIL Lux 10 stosuje się w urządzeniach nie wymagających uszlachetnionego oleju.
ORLEN OIL Lux 10 engine oil is applied in devices which do not require enriched oil.
Моторное масло ORLEN OIL Lux 10 используют в оборудовании, не требующем масла с дополнительными присадками.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-73/C-96085
It meets provision of the following: PN-73/C-96085
Выполняет требования: PN-73/C-96085

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Całkowita liczba zasadowa ​mgKOH/g ​1
Lepkość kinematyczna w temp. 100oC mm2/s 10,9
Wskaźnik lepkości - 91
Temperatura krzepnięcia oC -10
Temperatura zapłonu oC 230
Pozostałość po koksowaniu % 0,05
Pozostałość po spopieleniu % 0,005
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,025
Zawartość stałych ciał obcych % nie zawiera
Zawartość wody % (V/V) nie zawiera
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Total Base Number ​mgKOH/g ​1
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 10.9
viscosity index - 91
flow temperature 0C -10
ignition temperature 0C 230
carbon residue (Conradson) % 0.05
carbon residue (ashing) % 0.005
acid value mg KOH/g 0.025
content of solid foreign bodies % no content
water content % (V/V) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типовые величины
Общее базовое число ​мг KOH/г ​1
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 10,9
индекс вязкости - 91
температура текучести 0C -10
температура вспышки 0C 230
коксовый остаток % 0,05
зольный остаток % 0,005
кислотное число мг KOH/г 0,025
содержание инородных твердых тел % не содержит
содержание воды % (V/V) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands