Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50

ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50

ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SF/ CC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 20W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy.
Mineral, multiseasonal engine oil.
Минеральное всесезонное минеральное масло.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Lubro przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SF, SE lub niższych. Zalecany jest również do stosowania w silnikach Diesla w samochodach osobowych i dostawczych lekko doładowanych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API CC lub niższych. Dzięki swej wysokiej lepkości doskonale uszczelnia luzy w wyeksploatowanych silnikach starszych typów.
ORLEN OIL Lubro is intended for four-stroke petrol engines of older type, manufacturer of which recommends API SF, SE or lower class oils. It is also recommended for diesel engines of cars and LCVs of older types, manufacturer of which recommends API CC or lower class oils. Thanks to its viscosity, valve clearance of worn out older engines is sealed.
Масло ORLEN OIL Lubro предназначено для применения в четырехтактных бензиновых двигателях более ранних типов, в которых производитель рекомендует использование масел классов API SF, SE или более низких. Также рекомендуется для использования в дизельных двигателях в легковых автомобилях и автомобилях для транспортировки мелких грузов с умеренным наддувом более ранних типов, для которых производитель рекомендует применять масла класса API CC или более низких. Благодаря своей высокой вязкости, идеально герметизирует зазоры в изношенных двигателях ранних типов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 20W-50
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 19,9
lepkość strukturalna CCS(-100C) mPas 3050
wskaźnik lepkości - 145
temperatura płynięcia 0C -25
temperatura zapłonu 0C 235
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,0
popiół siarczanowy % 0,77
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 20W-50
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 19.9
structural viscosity CCS(-100C) mPas 3050
viscosity index - 145
flow temperature 0C -25
ignition temperature 0C 235
base value TBN mg KOH/g 7.0
sulphate ash % 0.77
corrosiveness at 1000C for 3 hours to copper corrosion grade 1

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 20W-50
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 19,9
структурная вязкость CCS(-100C) мПaс 3050
индекс вязкости - 145
температура текучести 0C -25
температура вспышки 0C 235
общее щелочное число TBN мг KOH/г 7,0
сульфатная зола % 0,77
Испытание коррозионного воздействия при темп. 1000C в течение 3 ч на медные пластинки степень коррозии 1

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands