Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ TURBINOWY T-20

T-20 TURBINE OIL

ТУРБИННОЕ МАСЛО T-20

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej turbinowy T-20 otrzymywany jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.
Odznacza się dobrą odpornością na emulgowanie i utlenianie.
T20 and T30 turbine oils are manufactured through conservative processing of petroleum.
They are featured by good resistance to emulsifying and oxidation.
Турбинные масла T-20 и T30 получаются вследствие консервативной переработки нефти.
Отличаются хорошей устойчивостью к эмульгированию и окислению.

Zastosowania

Application

Применение

Olej turbinowy T-20 stosuje się główne:

• do obiegowego smarowania łożysk turbin parowych,
• do smarowania turbozespołów z przekładniami zębatymi w przypadku wspólnego obiegu olejowego,
• do smarowania turbin wodnych.
T20 and T30 turbine oils are mainly applied for:

• circulating lubrication of steam turbine bearings,
• lubrication of turbine sets with
Турбинные масла T-20 и T-30 используются, главным образом:

- Для циркуляционной смазки подшипников паровых турбин,
- Для смазки турбоагрегатов с зубчатыми передачами в случае общей масляной циркуляции,
- Для смазки водных турбин.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ZN-66/MPCh/NF-104
ZN-66/MPCh/NF-104

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 22,4
Temperatura zapłonu 0C 228
Temperatura krzepnięcia 0C -15
Pozostałość po spopieleniu % 0,003
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych. 3h/1000C - wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 22.4
Ignition temperature 0C 228
Solidification point 0C -15
Carbon residue (ashing) % 0.003
Corrosiveness to copper 3 h/1000C - tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2 22,4
Температура воспламенения 0C 228
Температура затвердевания 0C -15
Остатки после озоления % 0,003
Тестирование коррозионного воздействия на медных пластинках. 3ч/1000C - выдерживает
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 8/2/2016 1:56 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands