Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ DO OSI U (olej przemysłowy Pm-30/50-0-020) 

AXLE OIL U (industrial oil Pm-30/50-0-020)

Осевое масло U (индустриальное масло Pm-3050-0-020)

Jakość: Quality class: Класс качества:
​PN-61/C-96097 
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

OLEJ DO OSI U (olej przemysłowy Pm-30/50-0-020) produkowany jest na bazie starannie wyselekcjonowanych olejów bazowych otrzymanych w procesie przeróbki ropy naftowej oraz dodatków uszlachetniających. Produkt charakteryzuję się dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi oraz niską pozostałością po spopieleniu.
AXLE OIL U (Industrial oil Pm-30/50-0-020) is produced using carefully selected base oils obtained in the process of crude oil distillation and enriching additives. The oil is featured by good low-temperature properties and low ash residue.
Осевое масло U (индустриальное масло Pm-3050-0-020) производится на основе тщательно отобранных базовых масел, полученных при переработке сырой нефти, и нефтеперерабатывающих присадок. Продукт характеризуется хорошими низкотемпературными свойствами и низким остатком после озоления.

Zastosowania

Application

Применение

OLEJ DO OSI U (olej przemysłowy Pm-30/50-0-020) przeznaczony jest głównie do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, wagonów kolejowych i tramwajowych.
AXLE OIL U (industrial oil Pm-30/50-0-020) is mainly designed for lubricating sliding bearings of steam locomotives, train and tram cars.
Осевое масло U (индустриальное масло Pm-3050-0-020) предназначено в основном для смазки подшипников скольжения паровозов, железнодорожных и трамвайных вагонов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​PN-61/C-96097
PN-61/C-96097
PN-61/C-96097

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Gęstość w temp. 15 0C kg/m3 886,1
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 46,9
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s -
Temperatura krzepnięcia 0C -27
Temperatura zapłonu 0C 253
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Density at 15 0C kg/m3 886,1
Kinematic viscosity at. 500C mm2/s 46,9
Kinematic viscosity at. 1000C 2/s -
Flow temperature 0C -27
Flash point 0C 253
NOTE: The above physico-chemical parameters are typical values. Actual values of selected parameters are found on quality certificates attached to each product batch.
Параметры Един. Типичные значения
Плотность при 0C kg/m3 886,1
Кинематическая вязкость при температуре 500C mm2/s 46,9
Кинематическая вязкость при температуре 1000C 2/s -
Температура затвердевания 0C -27
Температура воспламенения 0C 253
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/9/2023 3:54 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands