Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ MASZYNOWY VELOL 9Q​

VELOL 9Q MACHINE OIL

МАШИННЫЕ МАСЛА VELOL 9Q

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej maszynowy Velol®9Q jest olejem niskokrzepnącym, otrzymywanym z rafinowanych destylatów olejowych.

Zawiera dodatki polepszające własności smarne, lepkościowo-temperaturowe, dodatki poprawiające odporność na pienienie oraz inhibitory korozji i utleniania.
Produkowane są dwa rodzaje olejów maszynowych Velol® 9Q i Velol® 19. Liczby określające rodzaj oleju oznaczają dolną granicę jego lepkości kinematycznej w temperaturze 20oC.
Velol® are low-solidification machine oils manufactured from refined oil distillates. They contain additives improving their lubricating properties and temperature depending viscosity, additives improving resistance to foaming as well as corrosion and oxidation inhibitors. There are available Velol® 9 and Velol® 19 as two types of the machine oils. Numbers defining the oil type mean the lower limit of their kinematic viscosity at 20oC.
Машинные масла Velol® являются маслами с низкой температурой затвердевания, которые изготавливаются из рафинированных масляных дистиллятов. Содержат добавки, улучшающие смазочные, температурные параметры, качество вязкости, добавки, повышающие устойчивость на пенообразование и антикоррозионные и антиокислительные ингибиторы.
Производится два вида машинных масел Velol® 9 и Velol® 19. Число, описывающее тип масла, обозначает нижнюю границу его кинематической вязкости при температуре 20oC.

Zastosowania

Application

Применение

Olej maszynowy Velol®9Q stosuje się do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyjnych elementów urządzeń zgodnie z instrukcją smarowania. Velol®9Q może być również wykorzystywany do obróbki mechanicznej metali: stali, mosiądzu np. toczenie, frezowanie, gwintowanie, itp.
Velol® machine oils are applied for total loss lubrication and oil level lubrication of high-speed elements of textile machines, machine tools and other precise machine elements as defined in the device lubricating instructions.
Машинные масла Velol® используются для смазки сквозных и купальных быстроходных элементов текстильных машин, станков и других точных элементов оборудования в соответствии с инструкцией по смазке.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 3448
ISO 3448
ISO 3448

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 10,7
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 5,98
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 4,71
Temperatura krzepnięcia 0C -43
Temperatura zapłonu 0C 130
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters   Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 10.7
Solidification point 0C -43
Ignition temperature 0C 130
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры   Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре  200C мм2 10,7
Температура затвердевания 0C -43
Температура воспламенения 0C 130
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/8/2022 3:01 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands