Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ MASZYNOWY NATŁUSZCZANY MN-11

MN-11 GREASED MACHINE OIL

МАШИННЫЕ СМАЗЫВАЮЩИЕ МАСЛА MN-11

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej maszynowy natłuszczany MN-11 stanowi mieszaninę olejów mineralnych z utlenionym olejem roślinnym.
MN greased machine oils are a mixture of mineral oils and oxidized vegetable oils. Depending on the composition there are available two types of greased machine oils:

• MN-11,
• MN-15.
Машинные смазывающие масла MN являются смесью минеральных масел с окисленным растительным маслом. В зависимости от состава различают два вида минеральных смазывающих масел:

- MN-11,
- MN-15.

Zastosowania

Application

Применение

Olej maszynowy natłuszczany MN-11 stosuje się do smarowania:

• łożysk maszyn parowych taboru pływającego,
• łożysk narażonych na zetknięcie z wodą, z którą oleje maszynowe natłuszczane tworzą trwałe emulsje smarujące,
• łożysk maszyn narażonych na wyższe obciążenia jednostkowe.

• smarowanie zewnętrznych części maszyn parowych
Greased machine oils are applied for lubrication of the following:

• steam engine bearings of vessels,
• bearings exposed to contact with water with which greased machine oils form stable lubricating emulsions,
• bearings of machines exposed to high load intensity.
MN-11 greased machine oil is applied for lubrication of internal parts of steam engines and MN-15 oil for lubrication of vessels propeller bearings
Машинные смазывающие масла применяются для смазки:

• Подшипников паровых машин плавающих подвижных составов,
• Подшипников, подвергающихся воздействию воды, с которой машинное смазывающее масло создает устойчивую смазочную эмульсию,
• Подшипников машин, подвергающихся самым высоким удельным нагрузкам.

Машинное смазывающее масло MN-11 используется для смазки внешних частей паровых машин, а масло MN-15 для смазки привинченных подшипников судов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-56/C-96074
PN-56/C-96074
PN-56/C-96074

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 151
Lepkość kinematyczna w temp. 500C mm2/s 90,3
Temperatura krzepnięcia 0C -8
Temperatura zapłonu 0C 218
Pozostałość po spopieleniu % 0,02
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,8
Liczba zmydlenia mg KOH/g 20
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 500C mm2/s 81.5
Solidification point 0C -8
Ignition temperature 0C 218
Carbon residue (ashing) % 0.02
Acid value mg KOH/g 0.8
Sponification number mg KOH/g 20
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2 81,5
Температура затвердевания 0C -8
Температура воспламенения 0C 218
Остатки после озоления % 0,02
Кислотное число мг KOH/г 0,8
Число омыления мг KOH/г 20
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/5/2019 3:49 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands