Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ MASZYNOWY L-AN 32​​​​

L-AN 32 MACHINE OIL

МАШИННЫЕ МАСЛА L-AN 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej maszynowy L-AN 32 otrzymywany jest z selektywnie rafinowanych destylatów olejowych, uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej.
Olej maszynowy L-AN 32 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.
L-AN machine oils are manufactured from selectively refined oil distillates sourced from petroleum processing. Due to high solidification point, in winter L-AN machine oils should be used for lubrication of devices operating in heated rooms.
Машинные масла L-AN производятся из отобранных рафинированных масляных дистиллятов, получаемых вследствие переработки нефти.
Машинные масла L-AN, учитывая низкую температуру затвердевания, необходимо в зимнее время использовать для смазки механического оборудования, находящегося в обогреваемых помещениях.

Zastosowania

Application

Применение

Olej maszynowy L-AN 32 przeznaczony jest do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak:

• łożyska toczne i ślizgowe,
• prowadnice,
• przekładnie mechaniczne,
• wrzeciona, itp.,
• oraz pomocniczych węzłów tarcia. Niektóre oleje maszynowe L-AN są stosowane także do innych celów, np. do napełniania układów hydraulicznych.
L-AN machine oils are intended to lubricate light and medium loaded machine elements and industrial devices e.g.

• rolling bearings and slide bearings,
• guides ,
• mechanical gears,
• spindles, etc.,
• and supplementary friction centres. Some L-AN machine oils are also applied for other purposes e.g. hydraulic systems.
Машинные масла L-AN предназначены легко или средне нагруженных рабочих элементов промышленных машин и оборудования, таких как:

- подшипники качения и скольжения,
- направляющие,
- механические передачи,
- а также вспомогательные агрегаты трения, подвергающиеся воздействию низких температур, то есть, находящихся в зимнее время в помещениях, которые не обогреваются.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 33,6
Wskaźnik lepkości - 96
Temperatura płynięcia 0C -6
Temperatura zapłonu 0C 208
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.    
Parameters   Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 33.6
Viscosity index - 96
Flow temperature 0C -6
Ignition temperature 0C 208
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры   Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре  400C мм2 33,6
Показатель вязкости   - 96
Температура текучести 0C -6
Температура воспламенения 0C 208
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 6/7/2023 10:43 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands