Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ MASZYNOWY L-AN 150

L-AN 150 MACHINE OIL

МАШИННОЕ МАСЛО L-AN 150

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 150

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej maszynowy L-AN 150 otrzymywany jest z selektywnie rafinowanych destylatów olejowych, uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej.
Olej maszynowy L-AN 150 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.
​L-AN 150 machine oil is obtained from selectively refined oil distillates sourced from petroleum processing.
With its high solidification temperature, L-AN 150 machine oil should be used for lubricating machines stored in heated premises if used in winter.
Машинное масло L-AN 150 изготавливается из селективно рафинированных масляных дистиллятов, получаемых при нефтепереработке.
Машинное масло L-AN 150 вследствие высокой температуры отвердевания необходимо использовать зимой для смазки механических устройств, находящихся в отапливаемых помещениях.

Zastosowania

Application

Применение

Olej maszynowy L-AN 150 przeznaczony jest do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak:

• łożyska toczne i ślizgowe,
• prowadnice,
• przekładnie mechaniczne,
• wrzeciona, itp.,
• oraz pomocniczych węzłów tarcia. Niektóre oleje maszynowe L-AN są stosowane także do innych celów, np. do napełniania układów hydraulicznych.
​L-AN 150 machine oil is intended for use in lightly to moderately loaded working components of industrial machines and devices, such as:

• rolling and slide bearings
• guides
• mechanical gears
• spindles
• and auxiliary friction nodes Some L-AN machine oils are also used for other purposes, e.g. as a working fluid in hydraulic systems.
​Машинное масло L-AN 150 предназначено для смазки работающих при небольшой и средней нагрузке рабочих элементов машин и промышленного оборудования, таких как:

• подшипники качения и скольжения,
• направляющие,
• механические передачи,
• шпиндели и подобные устройства,
• вспомогательные узлы трения. Некоторые машинные масла L-AN имеют иное применение, напр., используются для заполнения гидравлических систем.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 3448
DIN 51501
​ISO 3448
DIN 51501
​ISO 3448
DIN 51501

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 148,2
Wskaźnik lepkości - 90
Temperatura płynięcia 0C -5
Temperatura zapłonu 0C 260
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.    
Parameters Unit  Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 148,2
Viscosity index - 90
Flow temperature 0C -5
Flash point 0C 260
​NOTE: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch. ​
Параметры Ед. изм. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C MM2/C 148,2
Показатель вязкости - 90
Температура текучести 0C -5
Температура воспламенения 0C 260
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.​ ​ ​
 

Wersja

Version

Версия

/ 7/6/2016 8:56 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands