Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ DO OBRÓBKI SM

SM MACHINING OIL

МАСЛО ДЛЯ ОБРАБОТКИ SM

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej SM do obróbki metali skrawaniem jest produkowany przy użyciu olejów mineralnych, pochodnych tłuszczowych polepszających własności smarnościowe oleju oraz dodatków przeciwkorozyjnych i polepszających odporność na pienienie.
Metal machining SM oil is manufactured with mineral oils, fat derivatives increasing oil lubricating properties and anticorrosive additives as well as additives improving foaming inhibiting properties.
Масло SM для обработки металлов резанием производится на основе минеральных масел, алифатических производных, улучшающих смазочные свойства масла, а также противокоррозионных и противопенных присадок.

Zastosowania

Application

Применение

Olej natłuszczany SM stosowany jest jako gotowa ciecz chłodząco-smarująca przy obróbce skrawaniem stopów: żelaza, metali kolorowych przy niskich prędkościach skrawania i temperaturach ostrza narzędzia skrawającego do 120°C.
Olej SM może być również stosowany do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.
SM greased oil is applied as off-the-shelf cooling and lubricating fluid in machining of alloys of: iron and non-ferrous metals in low-speed machining and temperature of cutting edge up to 120°C.
SM oil can also be used for pull broaching and threading of non-ferrous metals and their alloys.
Смазочное масло SM применяется как готовая смазочно-охлаждающая жидкость при обработкe резанием сплавов: железа, цветных металлов при низких скоростях резания и температурах лезвия инструмента для резания до 120oC.
Масло SM можно также использовать для протягивания и нарезки резьбы цветных металлов и их сплавов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Temperatura krzepnięcia 0C -6
Temperatura zapłonu 0C 180
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 23,3
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 12,8
Działanie korodujące na płytkach z miedzi, 1000C/3h - wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Solidification point 0C -6
Ignition temperature 0C 180
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 12.8
Corrosiveness to copper, 100°C/3h - tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Температура застывания 0C -6
Температура вспышки 0C 180
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2 12,8
Коррозионное воздействие на медные пластинки, 1000C/3ч - выдерживает
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands