Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LUBKORIN WAX

LUBKORIN WAX

LUBKORIN WAX

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej konserwacyjny.
Maintenance oil.
КОНСЕРВАЦИОННОЕ МАСЛО

Zastosowania

Application

Применение

Lubkorin Wax jest przeznaczony jest, w formie nierozcieńczonej, do ochrony czasowej przed korozją „czystych” powierzchni metalowych, jak i powierzchni po obróbce chemicznej lub pokrytych powłoką galwaniczną. Posiada silne zdolności wypierania wody z powierzchni metalu, dzięki czemu może być stosowany do ochrony przed korozją elementów obrabianych z użyciem wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych. Po odparowaniu rozpuszczalnika na całej powierzchni pozostaje wyczuwalny dotykiem film, który zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.

Zalecane sposoby nanoszenia Lubkorin Wax na powierzchnie elementów konserwowanych:

• poprzez zanurzanie
• natrysk.

Czas skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej:

• składowanie wewnątrz pomieszczeń – 16 – 20 miesięcy
• składowanie na zewnątrz po przykryciem – 6 miesięcy
Lubkorin Wax in undiluted condition is intended for temporary anticorrosive protection of clean metallic surfaces and chemically treated surfaces or surfaces covered in galvanic processes. It is featured by water displacement abilities from metallic surfaces so it can be used to protect against corrosion elements machined with water soluble processing fluids. As soon as the solvent evaporates the whole surface is covered with sensible film which provides a perfect corrosion protection.

Recommended methods of application of Lubkorin Wax to maintained elements:
• immersion
• spraying

Duration of the anticorrosive protection
• indoor storage – 16 to 20 months
• outdoor storage under cover – 6 months
Lubkorin Wax предназначен для временной защиты от коррозии «чистых» металлических поверхностей, а также поверхностей после химической обработки или покрытых гальваническим слоем. Имеет сильные способности вытеснения воды из поверхности металла, благодаря чему его можно использовать для защиты от коррозии элементов, обрабатываемых при помощи рабочих жидкостей разбавляемых водой. После испарения растворителя на всей поверхности остается ощущаемая при прикосновении пленка, которая обеспечивает идеальную антикоррозионную защиту.

Рекомендуемые способы нанесения Lubkorin Wax на поверхности обрабатываемых элементов:
• методом погружения
• распрыскивание.

Время эффективной антикоррозионной защиты:
• хранение внутри помещений – 16 – 20 месяцев
• хранение снаружи под перекрытием – 6 месяцев

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 2,2
Wygląd - Klarowna, brązowa ciecz
Temperatura zapłonu 0C 65
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 2.2
Appearance - Limpid, brown fluid
Ignition temperature 0C 65
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2 2,2
Вид - Прозрачная, коричневая жидкость
Температура вспышки 0C 65
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 7/6/2016 1:28 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands