Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN PREMIUM ŁT-4EP2

LITEN PREMIUM ŁT-4EP2

LITEN PREMIUM ŁT-4EP2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar Liten® Premium ŁT-4EP2 jest smarem litowym kompleksowym przeznaczonym do smarowania różnorodnych węzłów tarcia pracujących w temperaturach od -30°C do +140°C w warunkach średnich obciążeń.
Odznacza się bardzo wysokimi parametrami trybologicznymi i odpornością na starzenie.
Nowoczesna kompozycja dodatków uszlachetniających zastosowanych w smarach Liten® Premium ŁT-4EP2 zapewnia również wyższą temperaturę kroplenia, lepsze własności niskotemperaturowe i wyższą odporność na wymywanie wodą, w stosunku do zwykłych smarów litowych.
Liten® Premium ŁT-4EP are complex lithium greases intended to lubricate various friction centres operating in the temperature range of -30oC to +140oC and medium loads.
They are featured by high wear and aging resistance.
Modern composition of enriching additives applied in Liten® Premium ŁT-4EP provides also higher dropping point, better properties in low temperatures and better resistance to water wash out compared to standard lithium greases.
Смазки Liten® Premium ŁT-4EP являются литиевыми комплексными смазками, предназначенными для смазки различных узлов трения, работающих при температурах от -30oC до +140oC в условиях средних нагрузок.
Характеризуются очень высокими трибологическими свойствами и стойкостью к старению.
Современный состав дополнительных присадок, применяемых в смазках Liten® Premium ŁT-4EP, обеспечивает также более высокую температуру каплепадения, лучшие низкотемпературные характеристики и устойчивость к вымыванию водой, чем у обычных литиевых смазок.

Zastosowania

Application

Применение

Smary Liten® Premium ŁT-4EP2 stosuje się do smarowania:

• łożysk tocznych i ślizgowych, także w centralnych układach smarowania,
• przekładni wolnoobrotowych, nisko- i średnio- obciążonych,
• przegubów i prowadnic ślizgowych maszyn,
• innych skojarzeń trących występujących w zastosowaniach przemysłowych,
• również jako wielofunkcyjny smar samochodowy.
Liten® Premium ŁT-4EP are applied to lubricate:

• rolling and sliding bearings including central lubricating systems (Liten® Premium ŁT-4EP1, ŁT-4EP2)
• slow-speed gears, low and medium loaded,
• machine articulated joints and slide guides,
• other friction centres in industrial applications,
• also as multipurpose automotive grease.
Смазки Liten® Premium ŁT-4EP применяют для смазыввания:

• подшипников качения и скольжения, также в центральных системах смазки (Liten® Premium ŁT-4EP1, ŁT-4EP2)
• тихоходных передач, низко – и средненагруженных,
• шарниров и направляющих скользящих башмаков машин,
• других узлов трения, которые имеют применение в промышленности,
• также используют как многофункциональную автомобильную смазку.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra) DIN 51 502: KP2N-30 ISO 6743-9: CDHB-2
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra) DIN 51 502: KP2N-30 ISO 6743-9: CDHB-2
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra) DIN 51 502: KP2N-30 ISO 6743-9: CDHB-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI   2
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 250C mm/10 280
Temperatura kroplenia 0C >250
Własności smarne; obciążenie zespawania daN 245
Ochrona przed korozją: badania w komorze wilgotnościowej - wytrzymuje
Wydzielanie oleju ze smaru w temperaturze 1000C, w ciągu 30 h, nie więcej niż % 2
Lepkość oleju bazowego (olej mineralny) w temp. 400C mm2/s 150
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
NLGI class   2
Worked penetration at 25°C mm/10 280
Dropping point 0C >250
Lubricating properties, weld load daN 245
Corrosion protection: humidity chamber test - tough
Oil separation from grease at 100°C within 30h, maximum % 2
Base oil viscosity (mineral oil) at 400C mm2/s 150
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI   2
Пенетрация после перемешивания при температуре 250C мм/10 280
Температура каплепадения 0C >250
Смазочные свойства; нагрузка трением, вызывающая сваривание даН 245
Противокоррозионная защита: испытания в камере влаги - выдерживает
Отделение масла из смазки при температуре 1000C, на протяжении 30 ч, не больше % 2
Вязкость базового масла (минеральное масло) при темп. 400C мм2 150
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 3/1/2018 1:52 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands