Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN EPX 00

LITEN EPX 00

LITEN EPX 00

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półpłynny smar przekładniowy Liten® EPX 00 jest smarem litowym przygotowanym na bazie oleju mineralnego o lepkości kinematycznej rzędu 150 mm2/s w 40°C.

Z uwagi na wymagane podwyższone własności smarne smar ten jest uszlachetniony dodatkami typu EP oraz przyczepnościowymi, przeciwutleniającymi i przeciwkorozyjnymi.
LITEN® EPX semi-liquid gear lithium greases are based on mineral oil with the kinematic viscosity of ca. 150 mm2/s at 40oC.
Due to required better lubricating properties they are enriched with EP additives as well as additives increasing adherence, antioxidative and anticorrosive properties.
Полужидкие трансмиссионные масла Liten® EPX являются литиевыми смазками приготовленными на основе минерального масла с кинематической вязкостью порядка 150 мм2/с при 40oC.
Учитывая требования к улучшению смазочных свойств, эти смазки дополнены противозадирными присадками типа EP, а также адгезионными, антиокислительными и антикоррозионными присадками.

Zastosowania

Application

Применение

Smar Liten® EPX 00 przeznaczony jest do smarowania zamkniętych przekładni zębatych walcowych i stożkowych pracujących w zakresie temperatur od - 20°C do +100°C.

Dobór smaru typu Liten® EPX zależy od konstrukcji, stopnia uszczelnienia przekładni oraz temperatury pracy.

Smar Liten® EPX 00 stosuje się w niższych temperaturach podanego wyżej zakresu temperatur i przy dobrym uszczelnieniu przekładni.
Liten® EPX greases are intended to lubricate closed toothed cylindrical and bevel gears working in the temperature range between -20oC and +100oC.

The selection of Liten® EPX grease depends on the design and sealing degree of the gear and working temperature.
• Liten® EPX 00 – is used in lower temperatures than given above and at good sealing of the gear,
• Liten® EPX 0 – is used in intermediate conditions,
• Liten® EPX 1- is used in higher temperatures than given above and at weak sealing of the gear.
Смазки Liten® EPX предназначены для смазки закрытых цилиндрических и конических зубчатых передач, работающих в интервале температур от - 20oC до +100oC.

Подбор смазки типа Liten® EPX зависит от конструкции, степени уплотнения трансмиссии, а также от рабочей температуры.
• Смазка Liten® EPX 00 – имеет применение при низких температурах поданного выше интервала температур, а также при хорошем уплотнении передачи,
• Смазка Liten® EPX 0 – применяется в промежуточных условиях,
• Смазка Liten® EPX 1- применяется при высоких температурах представленного выше диапазона и при слабом уплотнении передачи.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: GP00G-20 ISO 6743-9: BBEB-00
DIN 51 502: GP00G-20 ISO 6743-9: BBEB-00
DIN 51 502: GP00G-20 ISO 6743-9: BBEB-00

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI   00
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 250C mm/10 420
Penetracja w temperaturze – 200C mm/10 210
Temperatura kroplenia 0C 173
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG Stopień obciążenia niszczącego 11
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru; 1000C/24h % -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
NLGI class   00
Worked penetration at 25°C mm/10 420
Penetration at - 200C mm/10 210
Dropping point 0C 173
Ability to transfer loads at the FZG Breaking load 11
Structural stability Oil separation from grease; 100°C/24h % -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI   00
Пенетрация после перемешивания при температуре 250C мм/10 420
Пенетрация при температуре – 200C мм/10 210
Температура каплепадения 0C 173
Способность переносить нагрузки на установке с нагружаемыми шестернями FZG Степень разрушающей нагрузки 11
Структурная стабильность: отделение из смазки масла; 1000C/24hч % -
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 8/19/2016 2:40 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands