Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN EPX 0

LITEN EPX 0

LITEN EPX 0

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półpłynny smar przekładniowy Liten® EPX 0 jest smarem litowym przygotowanym na bazie oleju mineralnego o lepkości kinematycznej rzędu 150 mm2/s w 40°C.

Z uwagi na wymagane podwyższone własności smarne smar ten jest uszlachetniony dodatkami typu EP oraz przyczepnościowymi, przeciwutleniającymi i przeciwkorozyjnymi.
LITEN® EPX semi-liquid gear lithium greases are based on mineral oil with the kinematic viscosity of ca. 150 mm2/s at 40oC.
Due to required better lubricating properties they are enriched with EP additives as well as additives increasing adherence, antioxidative and anticorrosive properties.
Полужидкие трансмиссионные масла Liten® EPX являются литиевыми смазками приготовленными на основе минерального масла с кинематической вязкостью порядка 150 мм2/с при 40oC.
Учитывая требования к улучшению смазочных свойств, эти смазки дополнены противозадирными присадками типа EP, а также адгезионными, антиокислительными и антикоррозионными присадками.

Zastosowania

Application

Применение

Smar Liten® EPX 0 przeznaczony jest do smarowania zamkniętych przekładni zębatych walcowych i stożkowych pracujących w zakresie temperatur od - 20°C do +100°C.

Dobór smaru typu Liten® EPX zależy od konstrukcji, stopnia uszczelnienia przekładni oraz temperatury pracy.

Smar Liten® EPX 0 stosuje się w warunkach pośrednich.
Liten® EPX greases are intended to lubricate closed toothed cylindrical and bevel gears working in the temperature range between -20oC and +100oC.

The selection of Liten® EPX grease depends on the design and sealing degree of the gear and working temperature.
• Liten® EPX 00 – is used in lower temperatures than given above and at good sealing of the gear,
• Liten® EPX 0 – is used in intermediate conditions,
• Liten® EPX 1- is used in higher temperatures than given above and at weak sealing of the gear.
Смазки Liten® EPX предназначены для смазки закрытых цилиндрических и конических зубчатых передач, работающих в интервале температур от - 20oC до +100oC.

Подбор смазки типа Liten® EPX зависит от конструкции, степени уплотнения трансмиссии, а также от рабочей температуры.
• Смазка Liten® EPX 00 – имеет применение при низких температурах поданного выше интервала температур, а также при хорошем уплотнении передачи,
• Смазка Liten® EPX 0 – применяется в промежуточных условиях,
• Смазка Liten® EPX 1- применяется при высоких температурах представленного выше диапазона и при слабом уплотнении передачи.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: GP0G-20 ISO 6743-9: BBEB-01
DIN 51 502: GP0G-20 ISO 6743-9: BBEB-01
DIN 51 502: GP0G-20 ISO 6743-9: BBEB-01

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI   0
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 250C mm/10 382
Penetracja w temperaturze – 200C mm/10 195
Temperatura kroplenia 0C 180
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG Stopień obciążenia niszczącego 11
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru; 1000C/24h % -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
NLGI class   0
Worked penetration at 25°C mm/10 382
Penetration at - 200C mm/10 195
Dropping point 0C 180
Ability to transfer loads at the FZG Breaking load 11
Structural stability Oil separation from grease; 100°C/24h % -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI   0
Пенетрация после перемешивания при температуре 250C мм/10 382
Пенетрация при температуре – 200C мм/10 195
Температура каплепадения 0C 180
Способность переносить нагрузки на установке с нагружаемыми шестернями FZG Степень разрушающей нагрузки 11
Структурная стабильность: отделение из смазки масла; 1000C/24hч % -
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands