Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN EP-2

LITEN EP-2

LITEN EP-2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar plastyczny Liten® EP-2 produkowany jest w oparciu o rafinowany olej mineralny o lepkości około 150 mm2 w temperaturze 40°C, mydła litowe kwasu 12-hydroksystearynowego oraz pakiet dodatków polepszających własności smarne, przeciwutleniające i przeciwkorozyjne gotowego smaru.
LITEN® EP plastic greases are manufactured basing on refined mineral oil with the viscosity about 150 mm2 at temperature 40°C, lithium soaps of 12-hydroxystearic acid and a set of additives increasing their lubricating, antioxidative and anticorrosive properties.
Пластичные смазки LITEN® EP производятся на основе очищенного минерального масла с вязкостью o 150 мм2 при температуре 40°C, литиевых мыл 12-оксистеариновой кислоты, а также пакета присадок, улучшающих смазочные, антиокислительные, антикоррозионные свойства готовой смазки.

Zastosowania

Application

Применение

Smar plastyczny Liten® EP-2 jest przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, a także gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występują obciążenia udarowe.
Zakres pracy smaru: od -20°C do +120°C, także przy dostępie wody.

Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe w zależności od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.

Liten® EP-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości.

LITEN® EP plastic greases are intended to lubricate rolling bearings exposed to high loads and for less loaded bearings which, however, are exposed to impact loads.
Grease range of application: from -20°C to +120°C even in contact with water.
 
Limit working temperatures may however be higher or lower depending on the bearing type and required lubrication periods.
• LITEN EP-0 is intended to lubricate bearings of central lubricated devices working in low temperatures (- 20 to +120°C) and requiring forcing through of grease to long distances,
• Liten EP-1 is designed for lubrication of bearings of central lubricated devices working in moderate ambient temperatures and requiring forcing through of grease to long distances,
• Liten EP-2 is designed for lubrication of bearings of both central and individually lubricated devices working in high ambient temperatures and requiring forcing through of grease to short distances,
• Liten EP-3 is designed for lubrication of bearings of individually lubricated devices.

Пластичные смазки Liten® EP предназначены для смазки подшипников качения, работающих при высоких нагрузках, а также когда подшипники работают в условиях ударных нагрузок.
Интервал рабочих температур смазок: от -20°C до +120°C, также при воздействии воды.

Граничные рабочие температуры могут быть более высокими или низкими, в зависимости от типа подшипника и требуемых периодов смазки.
• Liten EP-0 предназначен для смазки подшипников оборудования с центральными системами смазки, работающих при низких температурах (от - 20 до +120°C) и требующих перекачивание смазки на большие расстояния,
• Liten EP-1 предназначен для смазки подшипников оборудования с центральными системами смазки, работающих в диапазоне умеренных температур окружающей среды и требующих перекачивание смазки на большие расстояния,
• Liten EP-2 предназначен для смазки подшипников оборудования с индивидуальной системой и центральными системами смазки, работающих при высоких температурах окружающей среды и требующих перекачивания смазки на малые расстояния,
• Liten EP-3 предназначен для смазки подшипников оборудования индивидуальной системой

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Liten® EP-2
DIN 51 502: KP2K-20
ISO 6743-9: BCHB-2
Liten® EP-2
DIN 51 502: KP2K-20
ISO 6743-9: BCHB-2
Liten® EP-2
DIN 51 502: KP2K-20
ISO 6743-9: BCHB-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe
Klasa NLG   2
Penetracja po ugniataniu, w temperaturze 250C mm/10 293
Penetracja w temperaturze – 200C mm/10 154
Temperatura kroplenia 0C 210
Stabilność strukturalna: wydzielenie oleju ze smaru, 1200C/24 h, (m/m) % 0,6
Obciążenie zespawania kG 250
Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C mm2/s 150
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters   Unit   Typical values
NLGI class   2
Worked penetration at 25°C mm/10 293
Penetration at - 200C mm/10 154
Dropping point 0C 210
Structural stability oil separation from grease (m/m) % 0,6
Weld load kG 250
Base oil viscosity at temp. 40°C mm2/s 150
Note:Physicochemical parameters listed in the table are typical values.Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства   Един.   Типичные величины
Класс NLG   2
Пенетрация после перемешивания, при температуре250C мм/10 293
Пенетрация при температуре – 200C мм/10 154
Температура каплепадения 0C 210
Структурная стабильность: отделение из смазки масла, 1200C/24 ч, (м/м) % 0,6
сварку нагрузки

кГ

250
Вязкость базового масла при температуре 40°C мм2 150
ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands