Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

KALTON EP-1

KALTON EP-1

KALTON EP-1

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smary plastyczne Kalton EP produkowane są w oparciu o rafinowany olej mineralny o lepkości nie niższej niż 14 cSt w temperaturze 100oC, mydła wapniowe wysoko cząsteczkowych kwasów tłuszczowych oraz odpowiednie dodatki zwiększające wytrzymałość warstwy smarnej.
Smary Kalton EP są odporne na wymywanie wodą i zapewniają ochronę przed korozją w wilgotnym środowisku.
Kalton EP plastic greases are manufactured basing on refined mineral oil with the viscosity minimum 14 cSt at 100oC, calcium soaps of high molecule fatty acids and adequate additives increasing strength of the lubricating film.
Kalton EP greases are resistant to water washing and guarantee corrosion protection in moist environment.
Пластичные смазки Kalton EP производится на основе очищенного минерального масла с вязкостью не меньше чем 14 мм2/с при температуре 100oC, кальциевых мыл высокомолекулярных жирных кислот, а также соответственных присадок повышающих устойчивость смазочного слоя.
Смазки Kalton EP водостойки и обеспечивают защиту от коррозии во влажной среде.

Zastosowania

Application

Применение

Smary Kalton EP są przeznaczone do smarowania silnie obciążonych łożysk tocznych, szczególnie w warunkach obciążeń udarowych, pracujących w zakresie temperatur od -10oC do +60oC, także przy dostępie wody, np. walcarki metali, prasy, ciężkie maszyny budowlane itp.

Kalton EP-1 zaleca się do centralnych układów smarowania.
Kalton EP greases are intended to lubricate highly loaded rolling bearings, especially if they are exposed to impact loads, working in the temperatures range between -10oC and +60oC, including water presence e.g. roll stands of metals, presses, heavy building machines, etc.
• Kalton EP-1 is recommended for central lubrication systems,
• Kalton EP-2 is recommended for manual lubrication and to lubricators situated near the lubricating centre.
Смазки Kalton EP предназначены для смазки подшипников качения с большой нагрузкой, в частности в условиях ударных нагрузок, работающих в интервалах температур от -10oC до +60oC, также при доступе воды, напр., металлопрокатный стан, прессы, тяжелая строительная техника и т. д.
• Kalton EP-1 рекомендуется для центральных систем смазки,
• Kalton EP-2 рекомендуется для ручной смазки и для маслёнок расположенных недалеко от узла смазки.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: KP1C-20
ISO 6743-9: BAHB-1
DIN 51 502: KP1C-20
ISO 6743-9: BAHB-1
DIN 51 502: KP1C-20
ISO 6743-9: BAHB-1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI   1
Penetracja w temperaturze 250C, po ugniataniu mm/10 325
Temperatura kroplenia 0C 98
Działanie korodujące na płytkach z miedzi, 500C/50h - wytrzymuje
Własności smarne: obciążenie zespawania daN 250
Lepkość oleju bazowego (olej mineralny) w temp. 1000C mm2/s 14– 16
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
NLGI class   1
Worked penetration at 25°C mm/10 325
Dropping point 0C 98
Corrosiveness to copper, 50°C/50h - tough
Lubricating properties: weld load daN 250
Base oil viscosity (mineral oil) at 1000C mm2/s 14– 16
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI   1
Пенетрация при температуре 250C, после перемешивания мм/10 325
Температура каплепадения 0C 98
Коррозионное воздействие на медные пластинки, 500C/50ч - выдерживает
Смазочные свойства: нагрузка вызывающая сваривание даН 250
Вязкость базового масла (минеральное масло) при темп. 1000C мм2 14– 16
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands