Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

KALIBROL LUX

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej Kalibrol® Lux produkuje się w oparciu o bazę olejową otrzymywaną z zachowawczej destylacji ropy naftowej o charakterze parafinowym.
Destylaty poddaje się wcześniej odpowiedniej rafinacji kwasowo-ługowej. Bazę olejową uszlachetnia się dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym.
KALIBROL® LUX is manufactured basing on the oil base obtained through conservative paraffin oil distillation.
It is followed by the acid and lye refining of distillates. The oil base is enriched with anticorrosive additives.
Масло KALIBROL® LUX производится на основе масляной базы полученной из первичной дистилляции нефти парафинового основания.
Дистилляты предварительно подвергают соответственной кислотно-щелочной очистке. Масляную базу дополняют антикоррозионные присадки.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej Kalibrol® Lux stosuje się do sprawdzania, regulacji, mycia i konserwacji aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym.
Może być także stosowany do ochrony przed korozją części metalowych aparatury paliwowej przechowywanych zgodnie z instrukcją użytkowania, nie dłużej niż rok.
KALIBROL® LUX is applied for controlling, regulation, cleaning and maintenance of fuel system of self-ignition engines.
It can also be used for corrosion protection of fuel systems metallic parts user manuals of which limit storage time up to one year.
Масло KALIBROL® LUX применяют для испытания, регулировки, мытья и консервации топливной аппаратурой с самовоспламенением.
Также может быть использовано для защиты от коррозии металлических элементов топливной аппаратуры, которые хранятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации не дольше года.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 2,60
Temperatura mętnienia 0C -11
Temperatura zapłonu 0C 88
Działanie korodujące na płytkach z miedzi, 3h/1000C stopień korozji wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 2.60
Clouding temperature 0C -11
Ignition temperature 0C 88
Corrosiveness to copper, 100°C/3h corrosion grade tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные свойства
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 2,60
Температура помутнения 0C -11
Температура вспышки 0C 88
Коррозионное воздействие на медные пластинки, 3ч/1000C Степень коррозии выдерживает
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands