Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ITERM 6 MB

ITERM 6 MB

ITERM 6 MB

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej do urządzeń grzewczych ITERM 6 Mb produkowany jest w oparciu o wysokorafinowaną, mineralną bazę olejową. Zawiera w swoim składzie dodatki antyoksydacyjne, dyspergująco-myjące oraz poprawiające odporność na pienienie. Dzięki temu ITERM 6Mb wykazuje:
• wysoką odporność na degradację termiczną i utlenianie;
• odpowiednią lepkość a dzięki temu łatwy rozruch instalacji i wysoką sprawność w utrzymaniu cyrkulacji oleju;
• długi okres eksploatacji bez powstawania produktów rozkładu i wzrostu lepkości produktu;
• wysoki współczynnik wymiany ciepła.
ITERM 6 heating devices oil is manufactured basing on refined, mineral base oil.
It contains dispersing and washing additives as well as additives improving resistance to foaming.
Масло-теплоноситель для обогревательного оборудования ITERM 6 Mb разработано на основе очищенного минерального базового масла.
Содержит в своем составе обогащающие вещества моюще-диспергирующего типа, которые также улучшают устойчивость к пенообразованию.

Zastosowania

Application

Применение

Olej ITERM 6 Mb stosuje się jako nośnik ciepła w:
• zamkniętych systemach grzewczych w zakresie temperatur od - 10 do 285°C;
• przemysłowych układach i instalacjach chłodzących i grzewczych (produkt stosowany jest w układach o pojemności nawet kilkadziesiąt tysięcy litrów);
• nagrzewnicach i układach olejowych do podgrzewania m.in. mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie;
• piecach opalanych paliwami stałymi gdzie istnieją dodatkowe układy do odbioru ciepła. Zaleca się utrzymanie w układach grzewczych wymuszonego przepływu turbulentnego a różnica temperatur pomiędzy olejem a filmem olejowym otaczającym element grzewczy nie powinna być wyższa niż 15-30°C.
ITERM 6 MB is used as a heat carrier in heating units in the range of temperatures between -10 and 280°C.
Масло ITERM 6 Mb применяют как теплоноситель в обогревательном оборудовании в диапазоне температур от - 10 до 280°C.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 41,1
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 6,1
Temperatura krzepnięcia 0C -13
Temperatura zapłonu 0C 252
Pozostałość po koksowaniu % 0,3
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 41,1
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 6.1
Solidification point 0C -13
Ignition temperature 0C 252
Carbon residue (Conradson) % 0.3
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 41,1
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 6,1
Температура застывания 0C -13
Температура вспышки 0C 252
Остаток после коксования % 0,3
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/7/2019 5:27 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands