Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ITERM 30 MF

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej ITERM 30 MF produkowany jest w oparciu o rafinowaną frakcję olejową uszlachetnioną dodatkami o działaniu przeciwutleniającym, dyspergującym oraz poprawiającym odporność na pienienie.
ITERM 30 MF is manufactured basing on refined oil fraction enriched with additives with antioxidative, dispersive and foaming inhibiting properties.
Масло ITERM 30 MF разработано на основе очищенной фракции масел, с добавлением антиокислительных, диспергирующих присадок, а также присадок, улучшающих устойчивость к пенообразованию.

Zastosowania

Application

Применение

Olej ITERM 30 MF stosuje się do smarowania maszyn i urządzeń pracujących w temperaturach do 200°C, np. łańcuchów przenośników w suszarkach.
ITERM 30 MF is used for lubrication of machines and devices working in temperatures up to 200°C, e.g. conveyor chains in dryers.
Масло ITERM 30 MF применяют для смазки машин и оборудования, работающих при температурах до 200°C, напр., цепей конвейеров в сушильных установках.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 600
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 31
Temperatura krzepnięcia 0C -5
Temperatura zapłonu 0C 246
Pozostałość po koksowaniu % 0,9
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 600
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 31
Solidification point 0C -5
Ignition temperature 0C 246
Carbon residue (Conradson) % 0.9
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 600
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 31
Температура застывания 0C -5
Температура вспышки 0C 246
Остаток после коксования % 0,9
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands