Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ITERM 100

ITERM 100

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny olej grzewczy produkowany w oparciu o wyselekcjonowany mineralny olej bazowy.
Mineral heating oil made of selected mineral oil base.

Zastosowania

Application

Применение

Olej grzewczy ITERM 100 przeznaczony do stosowania jako nośnik ciepła w urządzeniach i instalacjach grzewczych tam, gdzie temperatura oleju w masie nie przekracza 200oC. Może być stosowany w układach otwartych, jak również hermetycznie zamkniętych.
ITERM 100 heating oil can be used as a heat carrier in systems and heating units, where the temperature does not exceed 200°C. It can be used in both: open and hermetically closed circuits.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Gęstość w temp. 200C g/cm3 0,86
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 4,0
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 20,05
Wskaźnik lepkości - 95
Temperatura płynięcia, max 0C -6
Temperatura zapłonu, min 0C 200
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,4
Zawartość wody %(m/m) 0,015
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical values
Density at 200C g/cm3 0,86
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 4,0
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 20,05
Viscosity Index - 95
Pour point, max 0C -6
Flash point, min 0C 200
Noack volatility % (m/m) 10,4
Water content %(m/m) 0,015
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/7/2019 5:24 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands