Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HYDROL L-HL​

HYDROL L-HL

HYDROL L-HL 15

Jakość: Quality class: Класс качества:
DIN 51524-1 HL, ISO 6743-4 HL, ISO 11158 HL 
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HL do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.
HYDROL L-HL hydraulic oils for hydrostatic systems are manufactured basing on high quality mineral base oils and a set of enriching additives improving anticorrosive and antioxidative properties.
Гидравлические масла Hydrol® L-HL для гидростатических гидравлических систем на основе высококачественных минеральных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок, повышающих антикоррозионные параметры и свойства против окисления.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i ste​rowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.
Hydraulic oils are intended for use in low- and medium-duty power transmission systems and hydraulic drive and control systems of hydrostatic drive equipment operating under moderate temperature conditions.
Гидравлические масла Hydrol® L-HL предназначены для использования в низко- и средне нагруженных системах передачи силы и привода, а также гидравлического управления оборудования с гидростатическим приводом, работающих в умеренных температурных условиях.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty
Certyfikat GIG znak B / (VG 22, 32, 46, 68, 100, 150)

Specyfikacje, klasyfikacje:
DIN 51524-1 HL
ISO 6743-4 HL
ISO 11158 HL
Approvals:
Central Mining Institute certificate mark B/ (VG 22, 32, 46, 68, 100, 150)

Specifications, classification:
DIN 51524-1 HL
ISO 6743-4 HL
ISO 11158 HL

DIN 51524 часть 1,
NO-91-A231: 1998 – для масла Hydrol® L-HL в классах вязкости: 15, 32, 46,
Масла классов вязкости VG 32, 46 ,68 , 100, 150 допущены для использования в горной промышленности и имеют сертификат, выданный Главным Институтом Горной Промышленности, дающий право маркировать изделия знаком безопасности.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wart.
typ.
    15 22 32 46 68 100 150
Gęstość w temp. 15°C kg/m³  858,4  866,6  874,1  880,1  884,8  888,1  888,1 
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C mm²/s  14,4 21,9 31,0 45,5 66,4 94,7 136,9​
Wskaźnik lepkości - 100 103 103 101 98 93 93
Temperatura płynięcia °C -35 -33 -30 -28 -27 -24 -24
Temperatura zapłonu °C 180 197 218 224 230 241 247
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h - 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
​​
Parameters Unit Typical values
    15 22 32 46 68 100 150
Density at 15°C kg/m³  858,4  866,6  874,1  880,1  884,8  888,1  892,6 
Kinematic viscosity at. 40°C mm²/s  14,4 21,9 31,0 45,5 66,4 94,7 136,9​
Viscosity index - 100 103 103 101 98 93 93
Flow temperature °C -35 -33 -30 -28 -27 -24 -24
Flash point °C 180 197 218 224 230 241 247
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h - 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
NOTE: The above physico-chemical parameters are typical values. Actual values of selected parameters are found on quality certificates attached to each product batch.
​​​
Параметры   Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 15,2
Показатели вязкости - 102
Температура текучести 0C -35
Температура воспламенения 0C 180
Устойчивость к пенообразованию:   ·     Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, ·     Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 50 0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 ч/1000C, коррозионный бал образцы 1a
Деэмульгирующие параметры – время отделения эмульсии от воды для получения: -     40 - 43 мл масла -     37 - 40 мл воды -      0 - 3 мл эмульсии при температуре мин 15
  0C 54
Способность масла к выделению воздуха при температуре 500 мин 3
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.   
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/21/2023 3:12 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands