Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HYDROL SPECIAL​​

​HYDROL SPECIAL

​HYDROL SPECIAL

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 6743/4 – HM
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 46, 68

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

HYDROL SPECIAL to wysokiej, jakości olej hydrauliczny o podwyższonej odporności na utlenianie. Dzięki specjalnie zaprojektowanej recepturze zapobiega tworzeniu się kwasów i szlamu w wyniku utleniania oleju. Produkt zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju oraz koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych. Olej zawiera innowacyjne, optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją. HYDROL SPECIAL posiada wyjątkowe własności ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Dodatkowo posiada podniesiony wskaźnik lepkości oraz bardzo dobre własności niskotemperaturowe, dzięki czemu może być stosowany w stosunkowo szerokim zakresie temperatur, co ułatwia rozruch w niskich temperaturach otoczenia.
HYDROL SPECIAL is a high-quality hydraulic oil with improved resistance to oxidation. With its unique formula, it prevents the formation of acids and sludge as a result of oxidation. Its ensures longer intervals between oil changes, shorter down-times and lower hydraulic system overhaul and maintenance costs. The oil contains innovative, optimally matched enhancement additives to protect the oil system against corrosion. HYDROL SPECIAL Oil shows exceptional protective properties to protect friction points in hydraulic pump systems against wear. Owing to elevated viscosity parameters as well as excellent low-temperature performance, it can be used in a broad range of temperatures to facilitate start-ups in low ambient temperatures.
Hydrol® Special – это высококачественное гидравлическое масло с повышенной стойкостью к окислению. Благодаря специально разработанной рецептуре, предотвращает образование кислот и шлама в результате окисления масла. Благодаря исключительным свойствам, обеспечивает продление интервалов между сменами масла, сокращает время простоя, снижает затраты на ремонт и консервацию гидравлических систем, а также ограничивает аварийность. Масло содержит инновационные, оптимально подобранные легирующие присадки, защищающие систему маслоснабжения от коррозии. Масло Hydrol® Special обладает исключительными свойствами, защищающими от износа поверхности трущихся элементов в системах гидронасосов. Кроме того, оно имеет повышенный индекс вязкости и очень хорошие низкотемпературные свойства, благодаря чему, его можно использовать в относительно широком температурном диапазоне, что облегчает запуск при низких окружающих температурах.

Zastosowania

Application

Применение

Olej hydrauliczny HYDROL SPECIAL przeznaczony jest do smarowania układów przeniesienia siły, napędu i sterowania hydraulicznego mechanizmów regulujących oraz sterujących, przekładni hydraulicznych i innych podobnych urządzeń. Produkt został stworzony do pracy w stacjonarnych i mobilnych maszynach przemysłowych, pojazdach, maszynach budowlanych oraz górniczych. HYDROL SPECIAL może być stosowany w układach gdzie producent zaleca olej hydrauliczny w klasie wg. ISO L-HM lub wg. DIN HLP. Podniesiony wskaźnik lepkości zapewnia lepszą pracę w zmiennym zakresie temperatur. Dzięki wyjątkowym własnościom może być stosowany w urządzeniach hydraulicznych do produkcji płytek ceramicznych.
Hydraulic oils with improved oxidation resistance. Intended for lubricating power transmission systems, hydraulic drive and control and regulation mechanisms, hydraulic transmissions. The products have been developed for use in stationary and mobile industrial machinery, vehicles, construction and mining machinery.
Гидравлическое масло Hydrol® Special предназначено для смазки систем трансмиссии, привода и гидроуправления механизмов регулирования и управления, гидравлических передач, а также других похожих устройств. Продукт разработан для работы в стационарной и мобильной промышленной технике, транспортных средствах, строительной и горнопромышленной технике. Hydrol® Special может использоваться в системах, в которых производитель рекомендует гидравлическое масло по классу ISO L-HM или по DIN HLP. Повышенный индекс вязкости обеспечивает улучшение работы в сменном температурном диапазоне. Благодаря исключительным свойствам, может использоваться в гидравлических устройствах для производства керамической плитки.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51524-2 HLP
ISO 6743-4 HM
ISO 11158 HM
Specifications, classification:
DIN 51524-2 HLP
ISO 6743-4 HM
ISO 11158 HM
DIN 51524 ч.2,
ISO 11158

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wart.
typ.
    46 68
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 875,6 883,8
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C mm²/s 48,8 69,3
Wskaźnik lepkości - 123 115
Temperatura płynięcia °C -39 -42
Temperatura zapłonu °C 220 225
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h - 1 1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
​​​
Parameters Unit Typical
values
    46 68
Density at 15°C kg/m³ 875,6 883,8
Kinematic viscosity at 40°C mm²/s 48,8 69,3
Viscosity index - 123 115
Flow temperature °C -39 -42
Flash point °C 220 225
Corrosion effect on Cu plate, 100°C/3h - 1 1
NOTE: The above physico-chemical parameters are typical values. Actual values of selected parameters are found on quality certificates attached to each product batch.
​​​
Параметр Единица Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68
мм2

32,8
44,8
67,3
Индекс вязкости (32, 46, 68) - 115
Температура текучести
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68
0C
 
-39
-33
-30
Стойкость к пенообразованию (32, 46, 68):
· I последовательность
· II последовательность
· III последовательность
мл
 
20/0
30/0
20/0
Коррозионное воздействие на медную пластину, 24 ч/1000C (32, 46, 68) образцы 1
деэмульгированию при 540C
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68
мин.
 
15
25
30
Воздухоотделение при 500C
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68
мин.
 
1,5
5,2
9,1
Тест FZG A/8, 3/90 (32, 46, 68) - >12
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/21/2023 3:40 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands