Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HYDROL SYNT PE​

​HYDROL SYNT PE​​

​HYDROL SYNT PE 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV 
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczny, bezcynkowy i bezpopiołowy olej hydrauliczny produkowany na bazie polialfaolefin (PAO). Produkt posiada ekstremalnie wysoką odporność na utlenianie szczególnie w bardzo ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju. HYDROL SYNT PE 46 zawiera innowacyjne i optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.
High quality synthetic, zinc-free, ashless hydraulic oil produced from polyalphaolefins (PAO). The oil is extremely resistant to oxidation, particularly in adverse working conditions and temperatures. Thanks to its unique properties, HYDROL SYNT PE 46 guarantees extended working life in between oil change points, shorter overhauls, lower hydraulic system renovation and maintenance costs, as well as limited number of failures. The oil includes an innovative selection of refining additives protecting the oil installation against corrosion. High viscosity index plus ideal low-temperature properties ensure proper operation in a wide range of temperatures and guarantee unobstructed start-up in very low ambient temperatures.
​Высококачественное синтетическое гидравлическое масло без содержания цинка и золы, которое производится на базе полиальфаолефинов (PAO). Масло обладает экстремально высокой стойкостью к окислению, что особенно важно в очень тяжелых условиях работы и при высоких температурах. Благодаря исключительным свойствам обеспечивает продлённые интервалы работы между очередными заменами масла, снижает время простоя, издержки на ремонт и консервацию гидравлических систем, а также ограничивает аварии. Масло содержит инновационные, оптимально подобранные облагораживающие присадки, которые защищают систему от коррозии. Высокий показатель вязкости и превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают работу в широком диапазоне температур, а также беспроблемный запуск в очень низких температурах окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

Olej hydrauliczny HYDROL SYNT PE 46 przeznaczony jest głównie do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują bardzo trudne warunki pracy oraz panuje wysoka temperatura i wilgotność otoczenia.
Synthetic, zinc-free and ashless hydraulic oil produced on the basis of poly-alpha-olefins (PAO). Recommended for use in
heavy-duty power transmission systems and hydraulic drive and control systems where very difficult operating conditions and high ambient temperatures and humidity prevail.

Гидравлическое масло HYDROL SYNT PE 46 предназначено, главным образом, для использования в высоконагруженных системах передачи силы и тяги, а также гидравлического управления, то есть в гидравлических передачах, механизмах регулирования и управления, а также в подобных механизмах, работающих в трудных условиях, при повышенной температуре и влажности окружения.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Specyfikacje, klasyfikacje:
DIN 51524-3 HVLP
ISO 6743-4 HV
ISO 11158 HV
Specifications, classification:

DIN 51524-3 HVLP
ISO 6743-4 HV
ISO 11158 HV
​ISO 11158
DIN 51524 ч.3

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka   Wartości typowe
    46
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 839,0
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C mm²/s 43,7
Wskaźnik lepkości - 140
Temperatura płynięcia °C -54
Temperatura zapłonu °C 258
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h - 1a
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach, jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit   Typical values
    46
Density at. 15°C kg/m³ 839,0
Kinematic viscosity at. 40°C mm²/s 43,7
Viscosity index - 140
Flow temperature °C -54
Flash point °C 258
Corrosion effect on Cu plate, 100°C/3h - 1a
NOTE: The above physico-chemical parameters are typical values. Actual values of selected parameters are found on quality certificates attached to each product batch.
​​
Параметр Ед. изм. Результат
Кинематическая вязкость при температуре 400C mm2/s 43,8
Коэффициент вязкости - 140
Температура текучести 0C -51
Temperatura zapłonu 0C 221
Устойчивость к пенообразованию:
• I последовательность
• II последовательность
• III последовательность
ml 0/0
10/0
0/0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 h/1200C образцы 1A
Температура воспламенения (t.o.) 0C 258
Деэмульгирующие параметры при температуре 540C мин 10
Способность к передаче нагрузок на рабочем месте FZG (тест) бал >12
Notice: The above specified physical and chemical parameters are typical values.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/27/2023 2:44 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands