Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HARTEX WZ

​HARTEX WZ

​HARTEX WZ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej Hartex WZ wytwarzany jest w oparciu o wysokorafinowane bazy olejowe pochodzenia naftowego i zestaw dodatków zapewniających optymalną szybkość chłodzenia oleju oraz zapobiegających powstawania laków i osadów na powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych i stalowych.
Hartex WZ oil is manufactured from highly refined petroleum base oils and set of additives that provide optimal cooling rate and prevent varnish and sludge formation on the surfaces of quenched cast iron or steel elements.
​Масло HARTEX WZ производится на основе высокорафинированных базовых масел нефтяного происхождения и набора присадок, обеспечивающих оптимальную скорость охлаждения масла и предотвращающих образование смол и осадка на поверхностях закаливаемых чугунных и стальных элементов.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej do hartowania Hartex WZ przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali w piecach z kontrolowaną atmosferą, dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych elementów.

Zalecane temperatury kąpieli olejowej:
· Hartex WZ: 40-80°C
Hartex WZ quenching oil is intended for facilitating heat treatment of steel and cast iron in furnaces with controlled atmosphere, where high purity of surfaces of quenched elements is required.
Recommended bath temperatures:
·         Hartex WZ: 40-80°C,
​Закалочное масло HARTEX WZ предназначено для термической обработки чугунных и стальных элементов в печах с контролируемой атмосферой, для которых требуется высокая чистота поверхности закаливаемых элементов.

Рекомендуемая температура масляной ванны:
HARTEX WZ: 40-80°C

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 200C ​mm2/s ​30
​Temperatura zapłonu, t.o.
0C
165​0C
Temperatura płynięcia
0C
-33​0C
Liczba kwasowa
mg KOH/g
0,02
​Pozostałość po spopieleniu ​% ​0,004
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Properties Unit Value
Kinematic Viscosity in 200C mm2/s 30
Flash point °C 165°C
Pour point °C -33°C
Acid number mg KOH/g 0.02
Ash content % 0.004
Параметры Ед. изм. Типичные значения
​Кинематическая вязкость при температуре  200C мм​2/s ​30
​Температура вспышки (о.т.)
0C
165​0C
Температура текучести
0C
-33​0C
Кислотное число
мг КОН/г
0,02
​Остаток после озоления ​% ​0,004
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands