Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN SYNTEX HT 2​

GREASEN SYNTEX HT 2

GREASEN SYNTEX HT 2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar GREASEN SYNTEX HT 2 produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości syntetyczny olej bazowy oraz kompleksowy zagęszczacz litowy. Zawiera w swoim składzie dodatki poprawiające własności przeciwzużyciowe, smarnościowe antykorozyjne oraz antyutleniające.
Umożliwia smarowanie mechanizmów narażonych na:

• obciążenia uderzeniowe,
• wibracje,
• wysokie zapylenie,
• działanie wilgoci,
• wymywanie wodą.

Greasen Syntex HT 2 jest praktycznie nietopliwy, posiada własności antystatyczne, jest kompatybilny z elementami wykonanymi ze stopów miedzi, jak również z dużą ilością elastomerów, co umożliwia smarowanie skojarzeń trących typu metal-plastik, metal-guma.
Greasen Syntex HT 2 grease is manufactured basing on high quality synthetic base oil and lithium complex thickener.
It also includes additives improving antiwear, lubricating, anticorrosive and antioxidative properties.

It allows for lubricating of mechanisms exposed to:
• impact loads,
• vibrations,
• high dustiness,
• moisture,
• water washing out.

Greasen Syntex HT 2 is generally infusible, antistatic and it is compatible with copper alloy elements and many elastomers, which allows lubricating of metal-plastic or metal-rubber friction centres.
Смазочное масло Greasen Syntex HT 2 производится на основе синтетического базового масла с литиевым мылом .
В своем составе содержит присадки, улучшающие износостойкость, смазочные антикоррозионные и антиокислительные свойства.

Позволяет смазывать механизмы, которые подвергаются:
• динамической нагрузке,
• вибрациям,
• высокой запылённости,
• воздействию влаги,
• вымыванию водой.

Greasen Syntex HT 2 является практически неплавким, характеризуется антистатическими свойствами, совместим с элементами, выполненными из медных сплавов, а также с большим количеством эластомеров, что позволяет проводить смазку узлов трения типа металл-пластик, металл-резина.

Zastosowania

Application

Применение

GREASEN SYNTEX HT 2 - wysokotemperaturowy smar kompleksowy litowy na bazie oleju syntetycznego. GREASEN SYNTEX HT 2 przeznaczony jest do smarowania wysokoobciążonych i wysokoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych mechanizmów pracujących w zakresie temperatur od -50°C do +180°C. Ze względu na wysoką trwałość może być używany do smarowania długookresowego i bezserwisowego różnego typu maszyn i urządzeń, pracujących w temperaturze do 130°C, bez konieczności dodatkowego uzupełniania w trakcie eksploatacji. Główne obszary stosowania smaru Greasen Syntex HT 2 - hutnictwo, przemysł cementowy, papierniczy, elektroniczny/elektrotechniczny.
High-temperature Greasen Syntex HT 2 grease is intended to lubricate highly loaded rolling and sliding bearings and other mechanisms working in the range of temperatures between -50oC and 180oC.
Due to its high durability it can be used for long term and manned free lubricating of machines and devices of various types operating in the temperature up to 130oC with no need of additional lubricating during normal operation.
The main fields of Greasen Syntex HT 2 application are the following – metallurgy, cement industry, papermaking industry, electronic/electro installation industry.
Высокотемпературная смазка Greasen Syntex HT 2 предназначена для смазки подшипников качения и скольжения с высокими нагрузками, а также для других механизмов, работающих в интервале температур от -50oC до 180oC.
Благодаря высокой устойчивости, может применяться для долгосрочной и несервисной смазки разного типа машин и оборудования, работающих при температуре до 130oC, не прибегая к необходимости дополнительно проводить смазку во время эксплуатации.
Главные области применения масла Greasen Syntex HT 2 - металлургия, цементная промышленность, бумажная, электронная / электротехническая промышленность.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: KP2S-50
NLGI: 2

Dopuszczony do stosowania w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa Wola (HSW)
DIN 51 502: KP2S-50
ISO 6743/9: L-X-EFHB-2
NLGI: 2

Approved for use in heavy equipment of Huta Stalowa Wola (HSW)
DIN 51 502: KP2S-50
ISO 6743/9: L-X-EFHB-2
NLGI: 2

Одобрен для использования в тяжелой технике Металлургического Завода Сталова Воля

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI - 2
Penetracja w 250C, po ugniataniu mm/10 285
Temperatura kroplenia 0C 290
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 1000C/3h Stopień korozji 1
Własności smarne na aparacie 4-ro kulowym, obciążenie zespawania daN 200
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru, (m/m) % 2,6
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
NLGI class - 2
Worked penetration at 25°C mm/10 285
Dropping point 0C 290
Corrosiveness to copper, 100°C/3h corrosion grade 1
Lubricating properties on a four ball pressure tester, weld load daN 200
Base oil viscosity (mineral oil) at 1000C % 172
Structural stability oil separation from grease (m/m) % 2.6
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI - 2
Пенетрация при 250C, после перемешивания мм/10 285
Температура каплепадения 0C 290
Коррозионное воздействие на медные пластинки, 1000C/3ч Уровень коррозии 1
Смазочные свойства на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания даН 200
Вязкость базового масла (минеральное масло) при темп. 1000C % 172
Структурная стойкость: отделение масла из смазки, (м/м) % 2,6
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 6/14/2023 12:18 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands