Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN STP

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

GREASEN STP jest smarem wapniowym o konsystencji klasy 1. Bazą olejową jest olej mineralny o lepkości w granicach 85 mm2/s w 40oC. Miękka konsystencja smaru pozwala na łatwe stosowanie urządzeń smarowniczych typu smarownic pneumatycznych. Jest dość odporny na działanie zimnej wody.
GREASEN STP is a calcium grease with the consistency class of 1. Its base is mineral oil with viscosity of 85 mm2/s at 40°C. Soft consistence of the grease allows for easy use of lubricating devices e.g. pneumatic lubricators. It is quite resistant to cold water.
GREASEN STP является кальциевой смазкой консистенции 1 класса. Масляной базой является минеральное масло вязкостью в границах 85 мм2/с при 40°C. Мягкая консистенция смазки делает использование смазочного оборудования типа пневматических маслёнок более легким. Имеет хорошую устойчивость к воздействию холодной воды.

Zastosowania

Application

Применение

GREASEN STP przeznaczony jest wyłącznie do okresowego smarowania podwozi samochodów, sworzni, przegubów, prowadnic w zakresie praktycznych temperatur pracy od -20oC do +60oC. GREASEN STP nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.
GREASEN STP is intended exclusively for periodical lubrication of vehicle chassis, pins, articulations, guides in the temperature range between -20°C and +60°C. GREASEN STP is not suitable for lubricating of rolling bearings and water pumps.
GREASEN STP предназначено исключительно для временного смазывания шасси автомобилей, пальцев, шарниров, направляющих в интервале практических рабочих температур от -20°C до +60°C. GREASEN STP не подходит для смазывания подшипников качения, а также водяного насоса.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1
DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1
DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 330
Temperatura kroplenia °C 105
Zawartość substancji rysujących % nie zawiera
Zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na % NaOH % 0,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Worked penetration at 25°C mm/10 330
Dropping point °C 105
Effervescent substances content % no content
Free bases content for % NaOH % 0.1
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типовые величины
Пенетрация после перемешивания при температуре 25°C мм/10 330
Температура каплепадения °C 105
Содержание пенящихся веществ % не содержит
Содержание несвязанных оснований в пересчете на % NaOH % 0,1
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands