Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

GREASEN N-EP 00/000

GREASEN N-EP 00/000

GREASEN N-EP 00/000

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smary Greasen N-EP 00/000 są smarami półpłynnymi produkowanymi w oparciu o mydła litowo-wapniowe
w klasie konsystencji NLGI 00/000. Zawierają w swoim składzie dodatki EP, AW oraz poprawiające własności antykorozyjne i antyutleniające.
Smar Greasen N-EP 00/000 produkowany jest w oparciu o mieszaninę wysokiej jakości olejów naftenowych. Zagęszczacz litowo – wapniowy zapewnia doskonałą odpornością na działanie wody destylowanej oraz słonej.
Greasen S-EP 00/000 and Greasen N-EP 00/000 are semi-liquid greases manufactured based on a lithium-calcium soap in NLGI 00/000 consistence class. They consist, inter alia, of EP and AW additives, additives improving anti-corrosion and antioxidant properties of the product. Base oil used in the production process of Greasen S-EP 00/000 grease is a synthetic oil, while Greasen N-EP 00/000 is manufactured based on naphthenic mineral oil with excellent low-temperature properties
Greasen S-EP 00/000 и Greasen N-EP 00/000 – это полужидкие смазочные масла, производимые на основе литиево-известкового мыла класса консистенции NLGI 00/000. В основе содержат добавки EP и AW, а также субстанции, улучшающие антикоррозийные и антиокислительные свойства. Основным маслом, используемым при продукции смазки Greasen S-EP 00/000, является синтетическое масло, а смазка Greasen N-EP 00/000 производится на основе минерального масла с нафтеном, характеризующимся очень хорошими свойствами при воздействии низких температур.

Zastosowania

Application

Применение

Smary Greasen N-EP 00/000 przeznaczone są przede wszystkim do smarowania skojarzeń trących samochodach osobowych oraz w ciężkich pojazdach użytkowych i autobusach za pomocą centralnych układów smarowania w temperaturach od - 30°C do +90°C, chwilowo do 120oC. Smary doskonale radzą sobie z dużymi obciążeniami i zachowują płynność nawet w bardzo niskich temperaturach. 
Smary GREASEN N-EP 00/000 posiadają aprobatę MAN 283 Li-P 00/000 dla  uniwersalnych smarów litowo-wapniowych  przeznaczonych do okresowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w samochodach osobowych i ciężarowych oraz do stosowania w centralnych układach smarowania zgodnych z normą DIN 75203.
Greasen N-EP 00/000 and Greasen S-EP 00/000 are intended primarily for lubricating rubbing surfaces in heavy commercial (utility) vehicles and buses with centralized lubrication systems, while:
• Greasen N-EP 00/000 in temperatures from - 30°C to +90°C
• Greasen S-EP 00/000 in temperatures from - 45°C to +90°C
In the case of total loss lubrication, the upper limit value of use in both cases equals +120°C .

In addition to the uses mentioned above, the greases can be used for lubricating various types of reduction gears lubricated with plastic greases. 
Смазки Greasen N-EP 00/000 и Greasen S-EP 00/000 предназначены, прежде всего, для обработки соединений, испытывающих ударные нагрузки, в большегрузных автомобилях и автобусах посредством центральных смазочных систем, причем:
• Greasen N-EP 00/000 при температуре от - 30°C до +90°C
• Greasen S-EP 00/000 при температуре от - 45°C до +90°C
 
В случае сквозной смазки верхняя граница использования в обоих случаях достигает температуры +120°C.
Кроме способа применения, описанного выше, смазки могут использоваться для обработки различного рода редукционных передач, смазываемых пластическими смазочными маслами.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobata: MAN 283 Li-P 00/000
klasa konsystencji NLGI: 00/000

DIN 51 502: KP00/000E-30
ISO 6743-9: CBEB-00/000
DIN 51 502: KF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-3
Oдобрениe: MAN 283 Li-P 00/000
Класс консистенции NLGI: 00/000

Greasen N-EP 00/000
DIN 51 502: KP00/000E-30
ISO 6743-9: CBEB-00/000

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja w temperaturze 25oC, smaru po ugniataniu 60x
mm/10 426
Penetracja w temperaturze 25oC, smaru po przedłużonym ugniataniu 5000 x
mm/10 437
Temperatura kroplenia °C 171
Właściwości przeciwrdzewne  smarów , woda destylowana % (m/m) 0-0
Właściwości przeciwrdzewne  smarów,   0,5%r-r NaCl stopień korozji 0-0
Odporność na utlenianie w temperaturze 100oC, 100 godzin, spadek ciśnienia kG  0,007
Odporność na działanie wody w temp. 40oC -  0-40
Ciśnienie przepływu w temperaturze -35oC mbar < 80
Właściwości  smarne na aparacie 4-ro kulowym: obciążenie zespawania kG 250
Właściwości przeciwzużyciowe na aparacie 4-ro kulowym40 kG/60 minut; średnia  średnica skaz mm 0,48
UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Worked penetration in temp. 25°C mm/10 410
Worked penetration in temp. - 45°C mm/10 -
Worked penetration in temp. - 30°C mm/10 275
Dropping point °C 168
Mechanic stability, 60°C/4h % (m/m) 2,9
Corrosive action on steel and copper, 100°C/3h Corrosion level  
Weld load kG  
Oxidation resistance, pressure drop after 100 h at 100 ° C. kPa 53
Notice: The above values of physic-chemical parameters are typical values. Actual values are shown on the quality certificates attached to each batch of the product.
Параметры Единицы Типичные величины
Проникание после прикатки при температуре 25°C мм/10 410
Проникание после прикатки при температуре °- 45°C мм/10 -
Проникание после прикатки при температуре ° - 30°C мм/10 275
Температура капания °C 168
Механическая стабильность, 60°C/4h % (м/м) 2,9
Коррозирующее действие на стали и меди, 100°C/3h степень коррозии  
Сварочная нагрузка kG  
Устойчивость к окислению, падению давления после 100 h при температуре 100oC kPa 53
ВНИМАНИЕ. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/19/2019 11:01 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands