Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN EP-23

GREASEN EP-23

GREASEN EP-23

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Greasen EP-23 jest smarem kompleksowym litowym z udziałem dwusiarczku molibdenu (3%). Jest smarem odpornym na działanie wilgoci, pary wodnej oraz słabych kwasów i zasad. Smar jest również odporny na wibracje, wysokie naciski oraz obciążenia uderzeniowe.
Greasen EP -23 is a complex lithium grease with the content of molybdenum disulfide (3%). It is resistant to moisture, steam and light acids and bases. This grease is also resistant to vibrations, high pressures and shock loads.
Greasen EP-23 является комплексной литиевой смазкой содержащей двусернистый молибден (3%). Эта смазка устойчива к воздействию влаги, водяного пара, а также слабых кислот и оснований. Смазочное масло также устойчиво к вибрациям, высоким давлениям и ударным нагрузкам.

Zastosowania

Application

Применение

Greasen EP-23 przeznaczony jest do smarowania wysoko obciążonych skojarzeń trących pracujących w temperaturach od -30oC do +140oC, oraz przekładni kątowych wykaszarek.

Zalecany jest również do stosowania tam, gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu lub połączenie małych prędkości ruchu i wysokich obciążeń, np. w przegubach homokinetycznych.
Greasen EP-23 is intended to lubricate heavy loaded friction centres operating in temperatures between –30OC and +140 OC.

It is recommended to be applied everywhere, where often direction changes or simultaneous low speed and high loads occur e.g. constant velocity universal joints.
Смазка Greasen EP-23 служит для смазывания высоконагруженных узлов трения, работающих при температурах от  - 300 300C до +140oC. Рекомендуется для применения везде, где происходит частое изменение направления движения или совмещение низких скоростей движения и высоких нагрузок, напр. в шарнирах равных угловых скоростей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-2
DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-2
DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja w temperaturze 25°C, po ugniataniu mm/10 286
Temperatura kroplenia °C 203
Własności smarne: obciążenie zespawania kG 320
Odporność na utlenianie: spadek ciśnienia po 100h ogrzewania w 135°C MPa 0,012
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Worked penetration at 25°C mm/10 286
Dropping point °C 203
Lubricating properties: weld load kG 320
Resistance to oxidation: pressure decrease after 100 hours of heating at 135°C MPa 0.012
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Пенетрация при температуре 25°C, после перемешивания мм/10 286
Температура каплепадения °C 203
Смазочные свойства: нагрузка сваривания кг 320
Устойчивость к окислению: снижение давления через 100ч нагрева при 135°C МПа 0,012
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 8/2/2016 2:32 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands