Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN COMPLEX 2

GREASEN COMPLEX 2

GREASEN COMPLEX 2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar Greasen Complex 2 produkowany jest w oparciu o wysokorafinowany mineralny olej bazowy o lepkości kinematycznej w temperaturze 40°C 85 cSt, oraz zagęszczacz kompleksowy litowy. Zawiera w swoim składzie dodatki poprawiające własności przeciwzużyciowe, smarnościowe antykorozyjne oraz antyutleniające.
Cechuje go wysoka temperatura kroplenia, bardzo dobra pompowalność, duża odporność na działanie gorącej wody, dobre własności smarne i niskotemperaturowe, kompatybilność z elementami wykonanymi ze stopów miedzi, jak również bardzo wysoka stabilność w trakcie magazynowania.
Greasen Complex 2 grease is manufactured basing on highly refined mineral base oil with the kinematic viscosity of 85 cSt at 40oC and complex lithium thickener. It also includes additives improving antiwear, lubricating, anticorrosive and antioxidative properties.
It is featured by high dropping point, very good pumping ability, high resistance to hot water, good lubricating properties, low temperature stability, compatibility with copper elements as well as good stability during long storage.
Смазочное масло Greasen Complex 2 разработано на основе высокоочищенного минерального базового масла с кинематической вязкостью при температуре 40oC 85 мм2/с, а также комплексного литиевого загустителя. Содержит в своем составе присадки, улучшающие износоустойчивые, смазочные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.
Характеризуется высокой температурой каплепадения, очень хорошей текучестью, высокой устойчивостью к воздействию горячей воды, хорошими смазочными и низкотемпературными свойствами, совместимостью с элементами, изготовленными со сплавов меди, как и очень хорошей стабильностью во время складского хранения.

Zastosowania

Application

Применение

Wielofunkcyjny, wysokotemperaturowy smar Greasen Complex 2 przeznaczony jest do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych mechanizmów, również za pomocą centralnych układów smarowania, pracujących w zakresie temperatur od -40°C do 160°C, okresowo do 200°C.
Greasen Complex 2 jest szczególnie zalecany do smarowania łożysk piast kół samochodowych, silników elektrycznych, gorących wentylatorów, a także prowadnic, przegubów i innych mechanizmów samochodowych oraz przemysłowych.
Ze względu na wysoką trwałość może być używany do smarowania długookresowego i bezserwisowego różnego typu maszyn i urządzeń bez konieczności dodatkowego „dosmarowywania” w trakcie normalnej eksploatacji.
Multipurpose, high temperature resistant Greasen Complex 2 grease is intended to lubricate highly loaded rolling and sliding bearings and other mechanisms, including using of central lubrication systems, working in the temperature range between -40oC to 160oC, periodically up to 200oC.
Greasen Complex 2 is especially recommended to lubricate bearings of car wheel hubs, electric engines, hot fans, and also guides, articulated joints and other automotive and industry mechanisms.
Due to its high durability it can be used for long term and manned free lubricating of machines and devices of various types with no need of additional lubricating during normal operation.
Многофункциональное, высокотемпературное смазочное масло Greasen Complex 2 предназначено для смазки подшипников качения и скольжения с высокими нагрузками, а также для других механизмов с центральными системами смазки, работающих в интервале температур от -40oC до 160oC, периодично до 200oC.
Greasen Complex 2 особо рекомендуется для смазки подшипников ступиц колес автомобилей, электрических двигателей, горячих вентиляторов, а также направляющих, шарниров и других автомобильных и промышленных механизмов.
Благодаря высокой прочности может быть использовано для долгосрочной и несервисной смазки разного типа машин и оборудования, не прибегая к необходимости дополнительно проводить смазку в условиях нормальной эксплуатации.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51502: KP2P-40
ISO 6743-9: DEHB-2
ASTM D4950: GC
NLGI: 2
DIN 51502: KP2P-40
ISO 6743-9: DEHB-2
ASTM D4950: GC
NLGI: 2
DIN 51502: KP2P-40
ISO 6743-9: DEHB-2
ASTM D4950: GC
NLGI: 2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI 2
Penetracja po ugniataniu w temp.250C mm/10 285
Temperatura kroplenia 0C 260
Wydzielanie oleju ze smaru, 1000C/30h %(m/m) 1,3
Własności smarne: obciążenie zespawania daN 250
Działanie korodujące na płytkach miedzi, 1000C/3h Stopień korozji 1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
NLGI class 2
Worked penetration at 250C mm/10 285
Dropping point 0C 260
Oil separation from grease, 100°C/30h %(m/m) 1.3
Lubricating properties: weld load daN 250
Corrosiveness to copper, 100°C/3h corrosion grade 1
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI 2
Пенетрация после перемешивания при темп. 250C мм/10 285
Температура каплепадения 0C 260
Маслоотделение из смазки, 1000C/30ч %(м/м) 1,3
Смазочные свойства: нагрузка сваривания даН 250
Коррозионное воздействие на медные пластинки, 1000C/3ч Уровень коррозии 1
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/16/2018 12:25 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands