Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN 1S

​GREASEN 1S

​GREASEN 1S

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

GREASEN 1S jest wysokiej jakości smarem litowym na bazie hydroksystearynianu litu oraz oleju mineralnego o lepkości rzędu 60-85 mm2/s przy 40oC.

(Dawna nazwa : smar samochodowy 1S)
GREASEN 1S is a high-quality lithium grease based on lithium hydroxystearate and a mineral oil with viscosity of 60-85 mm2/s at 40oC.
(Former name: 1S Automotive Grease)
​​GREASEN 1S – это высококачественная литиевая смазка на базе гидроксистеарата лития, а также минерального масла вязкостью порядка 60-85 мм2/с при 40oC.
 
(Прежнее наименование: автомобильная смазка 1S)

Zastosowania

Application

Применение

Samochodowy smar plastyczny GREASEN 1S stosowany jest głównie do smarowania tulei przesuwnej wału napędowego co 30000 km przebiegu, zgodnie z instrukcją smarowania.
GREASEN 1S stosowany jest również do smarowania przegubów głównego wału napędowego i innych elementów zgodnie z instrukcją smarowania.
​GREASEN 1S Automotive Lubricating Grease is used primarily for lubricating slidable sleeves in drive shafts every 30,000 km in accordance with the lubrication manual.
GREASEN 1S Grease is also applied to main drive shaft joints as well as other parts in accordance with the lubrication manual.
​Автомобильная пластичная смазка GREASEN 1S применяется преимущественно для смазки подвижной втулки приводного вала каждые 30000 км пробега, согласно инструкции по смазке.
GREASEN 1S применяется также для смазки шарниров главного приводного вала и других элементов, согласно инструкции смазки.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: M1N-20
ISO 6743-9: BBEA-1
​DIN 51 502: M1N-20
ISO 6743-9: BBEA-1
​DIN 51 502: M1N-20
ISO 6743-9: BBEA-1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 330
Penetracja w temperaturze - 20°C mm/10 225
Temperatura kroplenia °C 189
Wydzielanie oleju ze smaru, 100°C/30h % 6
Działanie korodujące na płytkach z miedzi, 100°C/24h % wytrzymuje
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit  Typical values
Penetration after kneading at 25°C mm/10 330
Penetration at -20°C mm/10 225
Dropping point °C 189
Separation of oil at 100°C after 30h % 6
Corrosive action on copper plates at 100°C after 24h  % maintained
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Число пенетрации после трамбовки при температуре 25°C мм/10  330
Пенетрация при температуре - 20°C мм/10 225
Температура каплепадения °C 189
Маслоотделение, 100°C/30 ч % 6
Коррозионное воздействие на медные пластины 100°C/24 ч % выдерживает
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands