Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GALKOP 46

GALKOP 46

GALKOP 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczno-przekładniowe Galkop otrzymywane są na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego oraz pakietu dodatków o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym i przeciwzużyciowym.
Galkop hydraulic gear oils are manufactured basing on highly refined mineral oil and a set of additives with anticorrosive, antioxidative and antiwear properties.
Масла для гидравлических систем и передач Galkop изготавливаются на основе высокорафинированного минерального масла и комплекса добавок, обладающих антикоррозионными, противокислительными параметрами и параметрами противодействия износу.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje hydrauliczno - przekładniowe Galkop stosuje się do smarowania układów hydraulicznych i przekładni mechanicznych. Przeznaczone są do stosowania w przemyśle wydobywczym i maszynach przemysłowych, m.in. w:

• układach hydraulicznych maszyn i urządzeń,
• zespołach przeniesienia siły, napędu i sterowania hydraulicznego,
• w przekładniach walcowych z zębami prostymi i skośnymi oraz w przekładniach stożkowych,
• eksploatowanych na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach górniczych,
• oraz wszędzie tam, gdzie producent zaleca stosowanie olejów hydraulicznych rodzaju HLP oraz przekładniowych rodzaju CLP.
Galkop hydraulic gear oils are applied for lubrication of hydraulic systems and mechanic gears. They are intended to be applied in mining industry and machines for lubricating of the following:

- hydraulic systems of machines and devices,
- power transferring and driving units as well as hydraulic control units,
- in spur cylindrical gears, helical cylindrical gears and in bevel gears operated both on ground and underground in mining pits,
- and for all those applications where the manufacturer recommends application of HLP hydraulic oils or CLP gear oils.
Масла для гидравлических систем и передач Galkop используется для смазки гидравлических систем и механических передач. Они предназначены для использования в добывающей промышленности и промышленных машинах, кроме того, в:

- гидравлических системах машин и оборудования,
- агрегатах передачи силы, привода и гидравлического управления,
- в цилиндрических прямозубых и косозубых передачах, а также в конических передачах,
- эксплуатируемых на поверхности и в подземных горных выработках,
- а также везде, где производитель рекомендует использование гидравлических масел типа HLP и для передач типа CLP.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 524 cz.2-HLP
DIN 51 517 cz. 3-CLP
Oleje posiadają w klasach lepkościowych VG 46 ,68, 100, 150 zostały dopuszczone do stosowania w górnictwie i posiadają certyfikat wydany przez Główny Instytut Górnictwa uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa .
Dopuszczenie FERRIT
- DIN 51 524 part 2-HLP
- DIN 51 517 part 3-CLP
Oils with viscosity grade of VG 46, 68, 100, 150 have been approved for application in mining industry and are granted a certificate issued by the Central Mining Institute allowing to mark the product with the security sign.
FERRIT
- DIN 51 524 часть 2-HLP
- DIN 51 517 часть 3-CLP
Масла с классом вязкости VG 46 ,68, 100, 150, допущены для использования в горной промышленности и имеют сертификат, выданный Главным Институтом Горной Промышленности, предоставляющим право обозначения изделий знаком.
FERRIT

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s   45,5
Wskaźnik lepkości - 100
Temperatura płynięcia 0C -26
Temperatura zapłonu 0C 215
Odporność na pienienie: ·          sekwencja I ml   20/0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.   
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s   45.5
Viscosity index - 100
Flow temperature 0C -26
Ignition temperature 0C 215
Resistance to foaming ·          Sequence I ml   20.0
Note:Physicochemical parameters listed in the table are typical values.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2   45,5
Показатель вязкости - 100
Температура текучести 0C -26
Температура воспламенения 0C 215
Устойчивость на пенообразование: ·          Последовательность I мл   20/0
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.
 

Wersja

Version

Версия

/ 1/28/2019 1:18 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands