Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

FRIGOL WZ

​FRIGOL WZ

FRIGOL WZ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do sprężarek chłodniczych FRIGOL otrzymywane są przez rafinację frakcji olejowych pochodzących z zachowawczej przeróbki bezparafinowej ropy naftowej.
​FRIGOL Refrigeration Compressor Oils are obtained by refining oil fractions extracted through straight-run distillation of paraffin-free petroleum.
Масла для холодильных компрессоров производятся путем рафинирования масляных фракций, которые получаются вследствие консервативной беспарафиновой переработки нефти. В зависимости от кинематической вязкости, температуры затвердевания и хладагента различают следующие масла для холодильных компрессоров: FRIGOL WZ, TZ-13, TZ-19, TZ-28.

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony jest do smarowania sprężarek chłodniczych amoniakalnych i kwasowęglowych, w których temperatura w parowniku dochodzi do - 45oC, np. sprężarek jednostopniowych, leżących, wolnoobrotowych.
FRIGOL WZ może być również stosowany jako płyn do napełniania amortyzatorów.
​They are intended for use in ammonia and carbonic acid refrigeration compressors with evaporator temperatures of up to -45oC, e.g. single-stage, horizontal, slow-speed compressors.
FRIGOL WZ Oils are also suitable for filling shock absorbers.
FRIGOL WZ – предназначено для смазки холодильных аммиачных и кислотноугольных компрессоров, в которых температура в испарителе достигает до - 45oC, например, одноступенчатых, лежащих, тихоходных компрессоров.

FRIGOL WZ может также использоваться в качестве жидкости для наполнения амортизаторов.

FRIGOL TZ-13 – предназначено для смазки холодильных аммиачных компрессоров, в которых температура в испарителе достигает до - 50oC, например, двухступенчатых компрессоров с циркуляционной системой смазки.

FRIGOL TZ-19 – предназначено для смазки холодильных аммиачных компрессоров, в которых температура в испарителе достигает до - 30oC, например, сквозных компрессоров с циркуляционной системой смазки.

FRIGOL TZ-28 – используется как FRIGOL TZ-19, но только в случаях, когда масло может быть растворено хладагентом, например, хлорметаном.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-74/C-96072
​PN-74/C-96072

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 31,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 13,4
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s -
Lepkość kinematyczna w temperaturze -300C mm2/s 1041
Lepkość kinematyczna w temperaturze -200C mm2/s -
Temperatura zapłonu 0C 164
Temperatura krzepnięcia 0C -45
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,02
Pozostałość po spopieleniu % 0,004
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 200C mm2/s 31,2
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 13,4
Kinematic viscosity at 500C mm2/s -
Kinematic viscosity at -300C mm2/s 1041
Kinematic viscosity at -200C mm2/s -
Flash point 0C 164
Freezing point 0C -45
Acid number mg KOH/g 0,02
Ash content % 0,004
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2 31,2
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2 -
Кинематическая вязкость при температуре -300C мм2 1041
Кинематическая вязкость при температуре -200C мм2 -
Температура воспламенения 0C 164
Температура затвердевания 0C -45
Кислотное число мг KOH/г 0,02
Остатки после озоления % 0,004
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/1/2019 11:23 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands