Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

FREZOL EPX

FREZOL EPX 32

FREZOL EPX 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG:22,  32, 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje Frezol EPX produkowane w dwóch klasach lepkości wg ISO VG: 22, 32 i 46 są nowoczesnymi olejami do ciężkiej obróbki metali skrawaniem komponowanymi w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz dodatki uszlachetniające podnoszące własności przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i przeciwzużyciowe (dodatki typu EP) gotowego oleju.
Oleje Frezol EPX nie zawierają związków chloru, fosforu oraz metali ciężkich.
Frezol EPX oils are manufactured in two viscosity grades according to ISO VG: 32 and 46, they are modern oils for heavy machining of metals and they are composed basing on high quality mineral base oils and enriching additives improving anticorrosive, antioxidative and antiwear properties of the product (EP additives).
Frezol EPX oils are free of chlorine, phosphorus and heavy metals compounds.
Масла Frezol EPX производятся в трёх классах вязкости в соответствии с нормами ISO VG: 32, 46. Являются современными маслами для обработки металлов резанием в сочетании с высококачественными минеральными базовыми маслами, а также присадками, которые улучшают противокоррозионные, антиокислительные и противоизносные свойства (присадки типа EP) готового масла.
Масла Frezol EPX не содержат соединений хлора, фосфора, а также тяжёлых металлов.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Frezol EPX jako gotowe ciecze chłodząco-smarujące przeznaczone są do stosowania w operacjach: toczenia, przeciągania, frezowania, dłutowania, gwintowania, rozwiercania, przecinania, w tych procesach obróbczych, które wymagają stosowania chłodziwa o wysokiej wytrzymałości filmu smarowego.
Szczególnie zalecane do obróbki stali trudnoskrawalnych, nierdzewnych i kwasoodpornych.
Frezol EPX as ready to use cooling and lubricating fluids intended for the following operations: turning, pull broaching, milling, chiselling, threading, reaming and parting in those processes which require application of coolants with high durability of lubricating properties.
They are especially recommended for processing of hard-machinable, stainless and acid resistant steels.
Масла Frezol EPX как готовые смазочно-охлаждающие жидкости предназначены для применения в операциях: качения, протягивания, фрезерования, долбления, нарезки резьбы, развертывания, разрезания, в тех процессах обработки, которые требуют применения охлаждающего масла образующего смазочную пленку высокой прочности.
Особо рекомендуется для обработки стали, которая тяжело поддается обработке резанием, нержавеющей стали и кислотоустойчивой стали.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C:
22
32
46
mm2/s
23
31,5
44,5
Temperatura płynięcia
22
32
46
0C

 

-15
-12
-12

Temperatura zapłonu
22
32
46
0C

 

170
230
240

Obciążenie zespawania
22
32
46
kG

 

450
500
500

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C:
22
32
46
mm2/s

 

23
31,5
44.5

Flow temperature
22
32
46
0C


-15
-12
-12

Ignition temperature
22
32
46
0C
170
230
240
Weld load
22
32
46
kG
450
500
500
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 400C
22
32
46
мм2
23
31,5
44,5
Температура текучести
22
32
46
0C
-15
-12
-12
Температура вспышки
22
32
46
0C
170
230
240
Нагрузка сваривания
22
32
46
кг
450
500
500
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands