Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

EXPLOIL

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej produkowany na bazie mineralnego oleju bazowego oraz lekkiej frakcji naftowej
Oil manufactured of mineral base oil and light oil fraction.
Масло получают на основе базового минерального масла, а также легкой фракции нефти
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej przeznaczony jest do produkcji materiałów wybuchowych
It is intended for manufacturing of explosives.
Масло предназначено для производства взрывчатых изделий, материалов
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 40oC mm2/s 6,6
Zawartość siarki - 0,12
Destylacja do 350oC, oC 83 (max.85)
UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 6.6
Sulphur content - 0.12
Distillation up to 350°C 0C 83 (max.85)
ATTENTION: physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are defined in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Кинематическая вязкость при 400C мм2 6,6
Содержание серы - 0,12
Перегонка до 3500C, 0C 83 (макс.85)
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands