Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

DELGAS A 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości wielosezonowy, bezpopiołowy olej do stacjonarnych silników gazowych produkowany na bazie głęboko rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Dzięki wyjątkowym właściwością olej pozwala zachować czystość silnika oraz zredukować powstawanie zanieczyszczeń na świecach zapłonowych. Olej nie zawiera w składzie Brighstocku dzięki czemu zapobiega powstawaniu depozytów węglowych oraz zatykaniu kanałów w silnikach dwusuwowych.

Zalety oleju:
• doskonała stabilność termiczna,
• odporność na utlenianie i nitrowanie,
• bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
• bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
• doskonałe właściwości przeciwkorozyjne,
• dobre właściwości niskotemperaturowe.
High-quality, multi-grade, ash-free oil for stationary gas engines, developed based on highly refined base oils with a selection of enhancement additives. Owing to its properties, it helps to keep the engine clean at all times and reduce contamination on spark plugs. The oil does not contain Bright Stock and, therefore, prevents the formation of carbon deposits and channel clogging in two-stroke engines.
 
Advantages:
• excellent thermal stability
• resistance to oxidation and nitration
• excellent wear protection
• excellent protection against deposit formation
• excellent anti-corrosion properties
• good low-temperature properties
Высококачественное всесезонное беззольное масло для стационарных газовых двигателей, изготовляемое на основе базовых масел глубокой очистки и тщательно подобранного пакета легирующих присадок. Благодаря исключительным свойствам, масло позволяет сохранить чистоту двигателя и уменьшить образование нагара на свечах зажигания. Оно не содержит в своём составе масла "Brighstock", благодаря чему предотвращается образование углеродных отложений и закупорка каналов в двухтактных двигателях.
 
Достоинства масла:
• отличная термическая стабильность,
• стойкость к окислению и нитрованию,
• очень хорошая противоизносная защита,
• очень хорошая защита от образования осадка,
• отличные антикоррозионные свойства,
• хорошие низкотемпературные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Delgas A 15W-40 to bezpopiołowy olej przeznaczony do dwusuwowych silników zasilanych gazem ziemnym takich jak: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark oraz Fairbanks-Morse pracujących w stacjach przesyłu i sprężania gazu.
​Delgas A 15W-40 is an ash-free oil intended for use in two-stroke natural gas-propelled engines, such as: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark and Fairbanks-Morse, operating in gas transfer and compression stations.
​Масло Delgas A 15W-40 – это беззольное масло, предназначенное для двухтактных двигателей, работающих на природном газе, а именно: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark и Fairbanks-Morse, работающих на газопроводных и компрессорных станциях.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wynik
Lepkość kinematyczna w 40oC mm2/s 104,4
Lepkość kinematyczna w 100oC mm2/s 14,1
Wskaźnik lepkości - 137
Temperatura płynięcia oC -30
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym oC 218
Popiół siarczanowy % m/m 0,006
Całkowita liczba zasadowa TBN mg KOH/g 2,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.
Parameter Unit Typical values
LepKinematic viscosity at 40oC mm2/s 104,4
Kinematic viscosity at 100oC mm2/s 14,1
Viscosity index - 137
Flow temperature oC -30
Flash point acc. to open cup method oC 218
Sulphated ash % m/m 0,006
TBN number mg KOH/g 2,1
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметр Единица Результат
Кинематическая вязкость при 40oC мм2/с  104,4
Кинематическая вязкость при 100oC мм2 14,1
Индекс вязкости - 137
Температура текучести oC -30
Температура воспламенения в открытом тигле oC 218
Сульфатная зола % m/m 0,006
Общее щелочное число TBN мг KOH/г  2,1
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands