Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​​DELGAS PREMIUM L 40​

​DELGAS PREMIUM L 40

​​DELGAS PREMIUM L 40

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

DELGAS PREMIUM L 40 jest bardzo wysokiej jakości niskopopiołowym olejem do stacjonarnych silników gazowych produkowanym na bazie specjalnie rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów przez co utrzymują silnik w czystości. Dzięki wyjątkowym właściwością zapewnia wydłużone czasookresy wymiany oleju, obniża koszty remontów i konserwacji silników gazowych.
 
Zalety oleju:
• doskonała stabilność termiczna,
• doskonała odporność na utlenianie i nitrowanie,
• doskonała ochrona przed zużyciem,
• doskonała ochrona przed powstawaniem osadów,
• doskonała odporność na pienienie,
• doskonałe właściwości przeciwkorozyjne,
DELGAS PREMIUM L 40 is a very high quality low ash oil for stationary gas engines produced by specially refined base oils and carefully selected quality package. Dispersants additives control the formation of sludge and deposits resulting in cleaner engines. With the unique properties oil provides extended oil change intervals, reduces the cost of maintenance and repairs of gas engines.
 
Oil’s benefits:
 •  excellent thermal stability,
 • excellent resistance to oxidation and nitration,
 •  excellent protection against wear,
 •  excellent protection against deposits,
 •  excellent anti-corrosion properties,
DELGAS PREMIUM L 40 это высококачественное низкозольное масло для стационарных газовых двигателей, производимое на базе специально рафинированных масел и старательно подобранного пакета облагораживающих присадок. Содержащиеся в масле диспергирующие и моющие присадки регулируют образование шлама и осадков, благодаря чему позволяют содержать двигатель в чистоте. Благодаря исключительным свойствам обеспечивает продленные интервалы между заменами масла, снижает стоимость ремонтов и ухода за газовыми двигателями.
 
Преимущества масла:
• превосходная термическая стабильность,
• стойкость к окислению и нитрованию,
• очень хорошая защита от износа,
• очень хорошая защита от образования осадков,
• очень хорошая стойкость к вспениванию,
• превосходные антикоррозионные свойства

Zastosowania

Application

Применение

​Olej DELGAS PREMIUM L 40 przeznaczony jest do stosowania w różnych typach stacjonarnych czterosuwowych silników gazowych (m.in. Jenbacher) wolnossących i turbodoładowanych zasilanych gazami bogatymi w metan takimi jak gaz wysypiskowy, kopalniany oraz biogaz. Olej pozwala na kontrolę zanieczyszczeń mogących pojawiać się w biogazach o dużej zawartości halogenów i siarkowodoru. Może być stosowany w trójdrożnych i selektywnych systemach katalizatorów bez wywoływania problemów.
 
Olej DELGAS PREMIUM L 40 można stosować w:
• oczyszczalniach ścieków,
• wysypiskach śmieci,
• biogazowniach kontrolowanej fermentacji:
    - odpadów rolnych,
   - obornika,
   - zawartości szamb,
• kopalniach gazu.
​DELGAS PREMIUM L 40 is intended for use in various types of four-stroke stationary gas engines (including Jenbacher) operated mainly on methane-rich gases such as landfill gas, biogas, mine gas as well. The oil controls contaminants that may appear in biogases with a high content of halogens and hydrogen sulfide. It can be used in three-way catalyst systems and selective without causing problems.
 
DELGAS PREMIUM L 40 can be used in:
• sewage treatment plants,
• landfills,
• controlled fermentation biogas plants:
  - agricultural waste,
  - manure,
  - septic tanks,
• gas mines.
Масло DELGAS PREMIUM L 40 предназначено для использования в разных типах стационарных четырехтактных газовых двигателей (в частности, Jenbacher), медленно всасывающих и с турбонаддувом, питаемых газами с большим содержанием метана, такими как: свалочный газ, рудничный газ и биогаз. Масло позволяет контролировать загрязнения, которые могут появиться в биогазах с высоким содержанием галогенов и сероводорода. Может без проблем применяться в трёхходовых и селективных системах катализаторов.
 
Масло DELGAS PREMIUM L 40 можно применять на:
• очистных станциях,
• мусорных свалках,
• биогазовых станциях контролируемой ферментации:
    сельскохозяйственных отходов,
   навоза,
   содержимого септиков,
• газовых шахт.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия


Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C ​mm2/s ​13,3
​Wskaźnik lepkości ​- ​110
Temperatura płynięcia
0C
-30
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym 0C ​270
Popiół siarczanowy
% m/m
0,54
Całkowita liczba zasadowa TBN mg KOH/g 4,6
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 1000C ​mm2/s ​13,3
Viscosity index ​- ​110
Pour point
0C
-30
Flash point 0C ​270
Sulfated ash
% m/m
0,54
Total Base Number mg KOH/g 4,6
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values.
Параметр Ед. изм. Результат
Кинематическая вязкость при температуре 1000C ​мм2 ​13,3
Коэффициент вязкости ​- ​110
Температура текучести
0C
-30
Температура воспламенения в открытом тигле 0C ​270
Сульфатная зола
% м/м
0,54
Уровень щёлочности масла TBN (показатель содержания в масле кислот, присадок и загрязнений) мг KOH/г 4,6
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/22/2022 1:18 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands