Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

CORALIA VDL 100

CORALIA VDL 100

CORALIA VDL 100

Jakość: Quality class: Класс качества:
DIN 51506 VDL
ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 100

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do sprężarek powietrznych Coralia VDL produkowane są w oparciu o głębokorafinowany mineralny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności eksploatacyjne gotowego produktu.

Charakteryzuje się:

• bardzo dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i przeciwzużyciowymi,
• dobrą odpornością na utlenianie,
• dobrym wydzielaniem powietrza i niską skłonnością do pienienia.
Coralia VDL air compressor oil is manufactured basing on deep refined mineral base oil and a set of enriching additives improving operation features of the ready-to-use product.

It is featured by:

- very good anticorrosive and antiwear properties,
- good resistance to oxidation,
- good air emission and low susceptibility to foaming.
Масла для воздушных компрессоров Coralia VDL изготавливается на основе глубоко рафинированного минерального базового масла и комплекса добавок, повышающих эксплуатационные параметры готового продукта.

Характеризуется:

- отличными антикоррозионными параметрами и свойствами сопротивления износу,
- хорошей устойчивостью на окисление,
- хорошим выделение воздуха и низким пенообразованием.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Coralia VDL przeznaczone są do smarowania w warunkach normalnych i ciężkich:

• sprężarek tłokowych, w których temperatura końca sprężania wynosi od 160 - 220°C,
• sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju lub bez,
• sprężarek łopatkowych z wtryskiem oleju.
Coralia VDL oils are intended to lubricate in standard and heavy conditions the following:

piston compressors in which temperature of compressing end is 160 - 220°C,
screw compressors with or without oil injection,
vane compressors with oil injection.
Масла Coralia VDL предназначены для смазки в нормальных и тяжелых условиях:

- поршневых компрессоров, в которых температура конца компрессии составляет от 160 - 220°C,
- винтовых компрессоров с впрыском масла и без,
- лопастных компрессоров с впрыском масла.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna: · w temperaturze 400C · w temperaturze 1000C mm2/s 94,9 10,4
Temperatura płynięcia 0C -9
​Współczynnik lepkości ​- ​89,8
Temperatura zapłonu 0C 246
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,22
Odporność na utlenienie; pozostałość po koksowaniu % (m/m) 0,021
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu    
Parameters Unit Typical values
Kinematic visciosity - at 400C - at 1000C mm2/s 94.9 10.4
Flow temperature 0C -9
Ignition temperature 0C 246
Acid value mg KOH/g 0.22
Resistance to oxidation:
carbon residue
%(m/m) 0.021
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость: · При температуре 400C · При температуре 1000C мм2 94,9 10,4
Температура текучести 0C -9
Температура воспламенения 0C 246
Кислотное число мг КОН/г 0,22
Устойчивость на окисление; остатки после коксования % (м/м) 0,021
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands