Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

CORALIA PAG 46

CORALIA PAG 46

CORALIA PAG 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

CORALIA PAG 46 to w pełni syntetyczny olej sprężarkowy, produkowany na bazie polialkilenoglikoli (PAG), przeznaczony do smarowania sprężarek gazów węglowodorowych.
Zalety oleju:
• niska mieszalność z gazami węglowodorowymi redukuje niebezpieczeństwo degradacji filmu olejowego,
• wyjątkowe własności smarnościowe w porównaniu z innymi alternatywnymi technologiami syntetycznymi oraz olejem mineralnym,
• wysoki wskaźnik lepkości zwiększa trwałość sprężarki przez zapewnienie efektywnej pracy w szerokim zakresie temperatur roboczych,
• bardzo wysoka stabilność termiczna oraz wyjątkowe własności smarne mają wpływ na poprawę efektywności kosztowej systemu, w tym ograniczenie czasu przestojów urządzenia oraz obniżenie kosztów obsługi serwisowej,
• zastosowany pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia skuteczną ochronę przed korozją elementów konstrukcyjnych, w tym metali kolorowych, co minimalizuje procesy zużycia elementów sprężarki oraz umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji oleju.
CORALIA PAG 46 is a fully synthetic compressor oil, produced on the basis polyalkylene glycols (PAG), designed for lubrication of hydrocarbon gas compressors.
Advantages of the oil:
• low miscibility with hydrocarbon gases reduces the risk of oil film degradation;
• exceptional lubricating properties compared to other alternative synthetic technologies and mineral oil,
• high viscosity index prolongs compressor service life, by providing effective and efficient work in a wide range of operating temperatures,
• very high thermal stability and exceptional lubricating properties contribute to the improvement of the system cost effectiveness, including reducing the equipment downtime and lower maintenance costs,
• package of enriching additives provides effective protection against corrosion of structural elements, including non-ferrous metals, which reduces compressor wear processes and allows for extended oil service life.
CORALIA PAG 46 – это полностью синтетическое компрессорное масло, изготовленное на основе полиалкиленгликолей (PAG), предназначено для смазывания компрессоров углеводородных газов.
Преимущества масла:
• низкая смешиваемость с углеводородными газами, что снижает опасность деградации масляной пленки;
• отличные смазочные свойства по сравнению с альтернативными синтетическими технологиями, а также минеральным маслом;
• высокий показатель вязкости увеличивает долговечность компрессора за счет обеспечения эффективной работы в широком диапазоне рабочих температур;
• очень высокая термическая стабильность, а также отличные смазочные свойства влияют на улучшение ценовой эффективности системы, в том числе ограничивают время простоев оборудования и снижают расходы на сервисное обслуживание;
• применяемый комплекс обогащающих присадок обеспечивает эффективную защиту от коррозии конструкционных элементов, в том числе, цветных металлов, что сокращает процессы износа элементов компрессора, а также продлевает период эксплуатации масла.

Zastosowania

Application

Применение

Olej CORALIA PAG 46 przeznaczony jest to stosowania w sprężarkach śrubowych sprężających, gaz ziemny, LPG, i inne gazy węglowodorowe.
Niska zdolność oleju CORALIA PAG 46 do rozpuszczania w/w gazów redukuje niebezpieczeństwo spadku lepkości oleju w wyniku rozcieńczania przez sprężany gaz, zachowując w ten sposób własności użytkowe oleju na wysokim poziomie.
Okres międzywymienny dla oleju CORALIA PAG 46 wynosi do 5000 mth, przy zachowaniu zaleceń producenta sprzętu .
CORALIA PAG 46 oil is designed for use in screw compressor compressing hydrocarbon gases, natural gas, LPG and others.
Low CORALIA PAG 46 oil capacity to dissolve the above-mentioned gas reduces the risk of drop in oil viscosity as a result of diluting oil by compressed gas, thus maintaining the functional qualities and properties of the oil at a high level.
Масло CORALIA PAG 46 предназначено для применения в винтовых компрессорах, сжимающих углеводородные газы, а также природный газ, сжиженный нефтяной газ и другие.
Низкая способность масла CORALIA PAG 46 к растворению в вышеуказанных газах уменьшает опасность снижения вязкости масла в результате его растворения в сжиженном газе, сохраняя тем самым потребительские свойства масла на высоком уровне.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica S.A.” – agregaty sprężarkowe śrubowe do tłoczenia LPG i CNG.
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica S.A.” – screw compressors compressing LPG and CNG.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0C mm2/s 42,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 0C mm2/s 8,3
Gęstość w temp. 20 0C g/cm3 0,983
Wskaźnik lepkości - 178
Temperatura zapłonu 0C 242
Temperatura płynięcia 0C -50
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,10
Zawartość wody ppm <0,03
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity in 400C mm2/s 42,0
Kinematic viscosity in 1000C mm2/s 8,3
Density in 200C g/cm3 0,983
Viscosity index - 178
Ignition temperature 0C 242
Pour point 0C -50
Acid number mg KOH/g 0,10
Water content ppm <0,03
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
Кинематическая вязкость при темп. 400C мм2 42,0
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 8,3
Плотность при температуре 200C г/см3 0,983
Коэффициент вязкости - 178
Температура воспламенения 0C 242
Температура текучести 0C -50
Щелочное число TBN мг KOH/g 0,10
Содержание воды миллионных долей <0,03
ВНИМАНИЕ: Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/1/2019 12:57 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands