Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

CORALIA L-DAA 46

​CORALIA L-DAA 46

CORALIA L-DAA 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza CORALIA L-DAA otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, mogą one zawierać w swoim składzie dodatki bezpopiołowe lub niskopopiołowe o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.
​CORALIA L-DAA Piston Air Compressor Oils are obtained through petroleum processing. They can contain ash-free or low-ash additives with anti-oxidation and anti-corrosion properties.
Масла для поршневых воздушных компрессоров CORALIA L-DAA получаются вследствие переработки нефти, они могут содержать в своем составе беззольные и низкозольные добавки антиокислительного и антикоррозионного действия.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje do sprężarek powierza CORALIA L-DAA są przeznaczone do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo o lekkich warunkach pracy. Przy ocenie warunków pracy sprężarki (lekkie, średnie, ciężkie) należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki:

• konstrukcję sprężarki (liczba stopni, rodzaj chłodzenia),
• warunki otoczenia (temperatura czynnika chłodzącego, temperatura powietrza na wlocie),
• warunki eksploatacji (praca ciągła czy przerywana).
​CORALIA L-DAA Air Compressor Oils are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under light-duty conditions. For the assessment of operating conditions (light-duty, medium-duty and heavy-duty), the following should be considered:
 
• compressor design (stages, cooling type),
• environment conditions (coolant temperature, inlet air temperature),
• operating conditions (continuous or intermittent operation).
Масла для воздушных компрессоров CORALIA L-DAA предназначены для смазки воздушных поршневых компрессоров и ротационных лопастных компрессоров, которые смазываются капельным способом в легких условиях работы. При оценке условия работы компрессора (легкие, средние, тяжелые) необходимо принять во внимание следующие факторы:

- Конструкция компрессора (число градусов, тип охлаждения),
- Условия окружающей среды (температура хладагента, температура воздуха на впуске),
- Условия эксплуатации (непрерывная работа или работа с перерывами).

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-91/C-96073
​PN-91/C-96073
PN-91/C-96073

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn.   Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400 mm2/s 42,3
Wskaźnik lepkości - 95
Temperatura płynięcia 0C -14
Temperatura zapłonu 0C 223
Działanie korodujące w płytce miedzianej, 3h/1000C, stopień korozji wzorce 1b
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) 0,005
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,04
Zawartość wody %(m/m) nie zawiera
Pozostałość po koksowaniu % -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 42,3
Viscosity index - 95
Flow temperature 0C -14
Flash point 0C 223
Corrosive action on copper plates for 3h at 100oC, corrosion level references 1b
Ash content %(m/m) 0,005
Acid number mg KOH/g 0,04
Water content %(m/m) Not present
Carbon residue % -
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры   Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре  400C мм2 42,3
Показатель вязкости   - 95
Температура текучести 0C -14
Температура воспламенения 0C 223
Коррозионное воздействие на медной пластинке, 3h/1000C, коррозионный балл образцы 1b
Остатки после озоления %(м/м) 0,005
Кислотное число мг KOH/г 0,04
Содержание воды %(м/м) Не содержит
Остатки после коксования % -
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/1/2019 12:17 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands