Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych (do 2,5%) oraz niewielkiej ilości węglowodorów nienasyconych (do 1,5%).
Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna otrzymywana jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.
III low-aromatic extraction naphtha is a mixture of saturated aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons (up to 2.5%) and insignificant quantities of unsaturated hydrocarbons (up to 1.5%).
III low-aromatic extraction naphtha is manufactured through conservative processing of oil.
Экстракционный бензин III слабо ароматизированный это смесь предельных алифатических углеводородов, ароматических углеводородов (до 2,5%), а также небольшого количества ненасыщенных углеводородов (до 1,5%).
Экстракционный бензин III слабо ароматизированный получают путем прямой перегонки нефти.

Zastosowania

Application

Применение

Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym i farbiarskim oraz do odtłuszczania w przemyśle metalowym jak również do niektórych klejów.
III low-aromatic extraction naphtha is used mainly as solvent in rubber and dyeing industry and for degreasing in metal industry as well as for manufacturing of some glues.
Экстракционный бензин III слабо ароматизированный используется в основном как растворитель в резиновой промышленности и производстве красок, а также для обезжиривания в производстве металлов и некоторых клеев.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

TWT RNJe 09/07 изд. 2, PN-56/C-96022

Opakowania

Packaging

Тара

стеклянная бутылка 0,5 л, канистра 5 л, 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands