Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

BENZYNA APTECZNA

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Benzyna apteczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych o ilości atomów węgla C6 i C7. Otrzymywana jest na drodze katalitycznego uwodornienia i rektyfikacji pozostałości niearomatycznej po ekstrakcji aromatów.
Pharmaceutical petrol is a mixture of saturated aliphatic hydrocarbons with the number of coal atoms of C6 and C7. It is manufactured through catalytic hydrogenation and rectification of non-aromatic residue of aroma extraction.
Очищенный медицинский бензин является смесью предельных алифатических углеводородов с углеродным числом C6 и C7. Получают в результате каталитического гидрирования и ректификации деароматизированного остатка после экстракции ароматов.

Zastosowania

Application

Применение

Benzyna apteczna stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik w lecznictwie, przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, elektronice.
Pharmaceutical petrol is mainly used as solvent in medicine, pharmaceutical industry, plastics processing and electronics.
Очищенный медицинский бензин используется главным образом как растворитель в медицине, фармацевтической промышленности, переработке пластмасс, электронике.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Техническая спецификация от 16.03.2006

Opakowania

Packaging

Тара

канистра 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands