Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

BENTOMOS 23

BENTOMOS 23

BENTOMOS 23

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar wysokotemperaturowy BENTOMOS 23 jest produktem otrzymywanym na drodze zagęszczania wysokorafinowanych olejów mineralnych (lepkość oleju bazowego wynosi ok. 220 mm²/s w temperaturze 40°C) bentonitem hydrofobizowanym aminami czwartorzędowymi. Produkt zawiera w swoim składzie dodatek dwusiarczku molibdenu o wielkości ziarna poniżej 5μm. BENTOMOS 23 jest nietopliwy oraz odporny na działanie wody.
BENTOMOS 23 high temperature grease is manufactured in the process of thickening of highly refined mineral oils (the viscosity of the base oil is approx. 220 mm²/s at 40°C ) with bentonite hydrophobed with quaternary amines. The product contains molybdenum disulfide with the grain size less than 5μm. BENTOMOS 23 is infusible and water resistant
Высокотемпературная смазка BENTOMOS 23 является продуктом, который получают из загущенных высокорафинированных минеральных масел (вязкость масла при темп. 40°C ок. 220 мм²/с) бентонитом гидрофобизированным четвертичными аминами. Смазка в своем составе содержит присадку двусернистого молибдена с размером зерна меньше 5μm. BENTOMOS 23 является неплавкой и водостойкой.

Zastosowania

Application

Применение

BENTOMOS 23 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących o stałej temperaturze pracy powyżej 100oC, głównie w zakresie 120-200oC, a przy odpowiednio częstej wymianie albo uzupełnianiu – do około 220oC,
Zalecany jest do stosowania przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach,
Nie nadaje się do smarowania łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.
BENTOMOS 23 is applied to lubricate rolling and slide bearings and other friction surfaces with constant working temperature above 100oC, mainly in the range of 120-200oC, and if appropriately frequently exchanged or refilled even up to ca. 220oC.
It is recommended to be used at high and especially impact loads.
It is not suitable to lubricate low toque driven bearings and small radial clearance bearings.
BENTOMOS 23 применяется для смазки подшипников качения и скольжения, а также других узлов трения с постоянной рабочей температурой выше 100oC, преимущественно в интервале 120-200oC, а при соблюдении графика замены масла или добавления – до приблизительно 220oC.
Рекомендуется также для применения при высоких, повышенных ударных нагрузках.
Не подходит для смазки подшипников с низким моментом вращения, а также для подшипников с малым радиальным зазором.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: KF2S-10
ISO 6743-9: BDEB-2
DIN 51 502: KF2S-10
ISO 6743-9: BDEB-2
DIN 51 502: KF2S-10
ISO 6743-9: BDEB-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI - 2
Penetracja w 250C, po ugniataniu mm/10 295
Stabilność mechaniczna: mikropenetracja po 4h wałkowania w temperaturze 600C % 176
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru, (m/m) % 6,0
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
NLGI class - 2
Worked penetration at 25°C mm/10 295
Mechanical stability Micropenetration after 4h rolling at 60°C % 176
Structural stability oil separation from grease (m/m) % 6.0
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI - 2
Пенетрация при 250C, после перемешивания мм/10 295
Механическая стабильность: микропенетрация после 4ч качения при температуре 600C % 176
Структурная стабильность: маслоотделение из смазки, (м/м) % 6,0
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 5/15/2020 10:22 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands