Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ANTYKOL N

ANTYKOL N

ANTYKOL N

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej ochronny Antykol N jest środkiem ochronnym o niskiej lepkości produkowanym w oparciu o wysokorafinowany mineralny destylat olejowy. Dla zapewnienia funkcji ochrony czasowej destylat ten jest uszlachetniony dodatkami o działaniu antyutleniającym, antykorozyjnym i innymi.
Czas działania ochronnego oleju Antykol N w zależności od warunków składowania wynosi od 8 do 15 miesięcy.
Antykol N is a low viscosity protection oil manufactured basing on highly refined, mineral oil distillate. To guarantee protective properties of the distillate it is enriched with antioxidative, anticorrosive and other additives.
Expiry date of Antykol N depending on the storage conditions is between 8 and 15 months.
Защитное масло Antykol N является защитным средством с низким коэффициентом вязкости, которое производят на основе высокоочищенного минерального масляного дистиллята. Для обеспечения функции временной защиты дистиллят обогащен присадками с антиокислительным, антикоррозионным и другими действиями.
Время действия защитного масла Antykol N в зависимости от условий хранения составляет от 8 до 15 месяцев.

Zastosowania

Application

Применение

Olej ochronny Antykol N stosuje się do czasowej ochrony przed korozją atmosferyczną powierzchni precyzyjnych wyrobów metalowych, pracujących zwykle w niskich temperaturach (do -45°C).
Może on również spełniać funkcję oleju smarowego, dlatego nie jest wymagane jego usunięcie ze współpracujących powierzchni przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.
Antykol N protection oil is used for temporary protection against atmospheric corrosion of precise metallic product surfaces usually working in low temperatures (up to -45oC).
It also may be used as lubrication oil, this is why its removal from the surfaces of machines prior to their first time setting in motion is not required.
Защитное масло Antykol N применяют для временной защиты от атмосферной коррозии прецизионных поверхностей металлических изделий, работающих обычно при низких температурах (до -45oC).
Также может выполнять функцию смазочного масла, поэтому перед началом эксплуатации оборудования не требуется удаление масла с поверхностей деталей, работающих в паре.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 19,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 13
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 4,3
Temperatura krzepnięcia 0C -45
Temperatura zapłonu 0C 146
Obciążenie zespawania daN 200
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 19,5
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 13
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 4,3
Solidification point 0C -45
Ignition temperature 0C 146
Weld load daN 200
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Коэффициент кинематической вязкости при температуре 400C мм2 19,5
Коэффициент кинематической вязкости при температуре 500C мм2 13
Коэффициент кинематической вязкости при температуре 1000C мм2 4,3
Температура застывания 0C -45
Температура вспышки 0C 146
Нагрузка сваривания даН 200
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 7/9/2020 4:04 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands