Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

AKORINOL L-5Q

AKORINOL L-5Q

AKORINOL L-5Q

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Akorinol® L-5Q produkowany jest w oparciu o lekką frakcję naftową uszlachetnioną dodatkami przeciwutleniającymi, myjącymi, przeciwkorozyjnymi oraz poprawiającymi odporność na pienienie.
Produkt ten charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą oraz dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i zdolnością hamowania tzw. korozji potowej.
Akorinol® L-5Q is based on the light oil fraction enriched with antioxidative, washing, anticorrosive and foaming inhibiting additives.
This product is featured by high cleaning efficiency and good anticorrosive properties as well as ability to inhibit so called perspiration corrosion.
Масло Akorinol® L-5Q разработано на основе лёгкой фракции нефти с антиокислительными, моющими, антикоррозионными присадками, а также улучшающими устойчивость к образованию пены.
Этот продукт характеризуется хорошими моющими способностями, а также противокоррозионными свойствами и способностью замедлять так наз. «потовую коррозию».

Zastosowania

Application

Применение

Olej Akorinol® L-5Q stosuje się do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony przeciwkorozyjnej. Dodatkowo produkt zmywa i rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego.
Akorinol® L-5Q is used for washing of metallic products and for inter-operation corrosion protection.
Масло Akorinol® L-5Q применяется для чистки металлических изделий, а также для межоперационной антикоррозионной защиты.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 5,2 
​Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C ​mm2/s 3,16
Temperatura krzepnięcia 0C -15
Temperatura zapłonu 0C 78
Własności przeciwkorozyjne w warunkach nasycenia wilgocią, (500C, 72h) - brak korozji
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 5,2
​Kinematic viscosity at 40°C ​mm2/s 3,16
Solidification point 0C -15
Ignition temperature 0C 78
Anticorrosive properties in moist (500C, 72h) - no corrosion
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2 5,2
​Кинематическая вязкость при температуре 400C ​мм2 3,16
Температура застывания 0C -15
Температура вспышки 0C 78
Антикоррозионные свойства в условиях повышенной влажности, (500C, 72ч) - Отсутствие коррозии
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/6/2019 4:47 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands