Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie zamówienia. Przystępujemy do jego realizacji.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych.

Pozdrawiamy,

Obsługa Orlen Oil

{{ veeErrors.first('packageAmount') }}
{{ veeErrors.first('packageAmount1l') }}
{{ veeErrors.first('packageAmount100ml') }}
{{ veeErrors.first('firmName') }} Format numeru NIP: ciąg cyfr bez znaków specjalnych i spacji np. 1235689470 {{ veeErrors.first('firmNIP') }} {{ veeErrors.first('firmAddress') }} {{ veeErrors.first('province') }} Format kodu pocztowego: 11-234 {{ veeErrors.first('firmPostalCode') }} {{ veeErrors.first('firmCity') }} {{ veeErrors.first('firmContactPerson') }} Format numeru telefonu: tylko cyfry, bez separatorów {{ veeErrors.first('firmContactPersonPhone') }} {{ veeErrors.first('firmContactPersonEmail') }} Dane do faktury (jeśli inne niż dane firmowe) Imię i nazwisko osoby (fakturowanie) {{ veeErrors.first('invoiceFirstLastName') }} {{ veeErrors.first('invoiceFirmName') }} Format numeru NIP: ciąg cyfr bez znaków specjalnych i spacji np. 1235689470 {{ veeErrors.first('invoiceFirmNIP') }} {{ veeErrors.first('invoiceFirmAddress') }} Format kodu pocztowego: 11-234 {{ veeErrors.first('invoiceFirmPostalCode') }} {{ veeErrors.first('invoiceFirmCity') }} Format numeru telefonu: tylko cyfry, bez separatorów {{ veeErrors.first('invoiceFirmContactPersonPhone') }} {{ veeErrors.first('invoiceFirmContactPersonEmail') }} Adres dostawy (jeśli inny niż dane firmowe) Imię i nazwisko osoby do odbioru dostawy {{ veeErrors.first('deliveryFirstLastName') }} {{ veeErrors.first('deliveryFirmName') }} {{ veeErrors.first('deliveryAddress') }} Format kodu pocztowego: 11-234 {{ veeErrors.first('deliveryPostalCode') }} {{ veeErrors.first('deliveryCity') }} Format numeru telefonu: tylko cyfry, bez separatorów {{ veeErrors.first('deliveryContactPersonPhone') }} {{ veeErrors.first('deliveryContactPersonEmail') }}
Weryfikacja formularza:
Proszę wprowadzić tekst z obrazka {{ veeErrors.first('captcha') }}
Odśwież obrazek
Obowiązek informacyjny
 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ORLEN OIL Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (osób fizycznych - przedstawicieli osób prawnych lub ich pełnomocników) oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Administrator).
 3. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności. W tym celu Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia zapotrzebowania na stronie: orlenoil-dezynfekcja-dlafirm.pl.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. w związku ze złożeniem zapotrzebowania na płyn do dezynfekcji rąk i zawarcia umowy dot. nabycia i realizacji dostawy płynu do dezynfekcji rąk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe złożenie zapotrzebowania. Nadto przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i polegać na wypełnieniu obowiązków prawnych związanych m.in. z daninami publicznymi, przepisami o rachunkowości, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg i dokumentów podatkowych oraz dowodów księgowych, o ile dojdzie po stronie Pani/Pana oraz Administratora do zawarcia umowy na zakup i dostawę płynu do dezynfekcji rąk oraz – niezależnie od powyższego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym innym przypadku podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych nastąpi na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: dostawcom usług internetowych, logistycznych, podmiotom świadczącym usługi fakturowania lub rozliczania należności, kancelariom prawnym – wyłącznie w celu realizacji celu wskazanego w pkt. 5 i w zakresie z niego wynikającym.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 8. a) przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających lub w czasie i zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – o ile po stronie Administratora i Pani/Pana dojdzie do zawarcia umowy na zakup i dostawę płynu do dezynfekcji rąk;
  b) w przypadku nie zawarcia umowy – Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów Administratora.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane w procesie zgłoszenia zapotrzebowania na płyn do dezynfekcji rąk przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany. W toku ich zautomatyzowanego przetwarzania nie dojdzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, które może wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.
 11. Administrator informuje o przysługującym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne oraz prawie do usunięcia danych osobowych i ograniczeniu ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 13. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu ze względu na szczególne okoliczności.
 14. Dla każdego przypadku dotyczącego realizacji Pani/Pana praw służy adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub adres korespondencyjny Administratora – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 15. Administrator informuje Panią/Pana o przysługującym prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem się z zasadami przetwarzania przez ORLEN OIL Sp. z o.o. danych osobowych podanych w związku ze złożeniem zapotrzebowania na płyn do dezynfekcji rąk Proszę zaakceptować obowiązek informacyjny
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE Reset
Formularz zawiera co najmniej jedno błędnie wypełnione pole.
Prosimy o weryfikację wprowadzonych danych.
Podczas zapisywania wystąpił następujący błąd formularza:

{{ formErrorMessage }}
Dziękujemy za złożenie wniosku.