Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM Max Expert FR 0W–30​​

​​PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30

​PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​ACEA C2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 0W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu mid-SAPS, który zapewnia zmniejszenie zużycie paliwa przy jednoczesnym zachowaniu właściwej ochrony wszystkich elementów silnika. Dzięki unikalnej technologii olej zapewnia wyjątkową ochronę podczas zimnego rozruchu zarówno w silnikach Diesel jak i w silnikach benzynowych. Idealnie sprawdza się zarówno w ruchu miejskim jak i na trasach szybkiego ruchu.

Gwarantuje:

 • obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa, 
 • szybki rozruch i odpowiednie smarowanie w niskich temperaturach, 
 • wyjątkowa ochrona elementów silnika w trakcie wykorzystywania systemów Stop- Start, 
 • długą żywotność silnika i filtrów, 
 • świetną stabilność termiczną i oksydacyjną, 
 • czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie, 
 • utrzymanie swoich właściwości przez cały okres między wymianami, 
 • zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
​​The new generation synthetic, multi-seasonal, mid-SAPS engine oil guarantees lower fuel consumption while maintaining adequate protection of all engine components. Owing to a unique technology, the oil provides exceptional level of protection at cold start, both in Diesel and petrol engines. It is ideal for city traffic and on highways. 

Benefits
 • reduction of engine operation costs through fuel economy, 
 • quick start and adequate lubrication in low temperature, 
 • exceptional protection of engine components when using Stop-Start systems, 
 • long engine and filter lifetime, 
 • ideal temperature and oxidation stability, 
 • engine cleanness due to retention of soot in suspended state, 
 • maintaining its properties between oil change intervals, 
 • reduced emissions of compounds harmful to the natural environment.

​Синтетическое,  всесезонное моторное масло последнего поколения типа mid-SAPS, обеспечивающее снижение расхода топлива при одновременной комплексной защите всех узлов двигателя. Благодаря уникальной технологии масло обеспечивает исключительную защиту при холодном пуске  как в дизельных двигателях, так и в бензиновых. Идеально подходит для эксплуатации как в условиях интенсивного городского движения, так и на скоростных автотрассах.

Гарантирует:

 • снижение эксплуатационных расходов за счет экономии топлива,
 • быстрый запуск и соответствующую смазку при низких температурах,
 • исключительную защиту компонентов двигателя в ходе использования систем Stop-Start,
 • длительный срок эксплуатации двигателя и фильтров,
 • превосходную термическую и окислительную стабильность,
 • чистоту двигателя благодаря сохранению сажи во взвешенном состоянии,
 • сохранение рабочих свойств в течение всего периода между заменами масла,
 • сокращение выбросов соединений, вредных для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​​PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych, wysokoprężnych silnikach BlueHDi z rozbudowanymi systemami oczyszczania spalin wyposażonych w SCR selektywna redukcja katalizatora oraz w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizatory (TWC). Olej o tej specyfikacji jest również rekomendowany do silników z filtrem cząstek stałych DPF, aby zapewnić maksymalną żywotność filtra. Został oficjalnie zaaprobowany do pojazdów PSA Group (Peugeot, Citroën, DS, Opel) objętych specyfikacją PSA B71 2312 i spełniających normy emisji spalin Euro 6. Jednocześnie może być stosowany w najnowszych silnikach Fiata.

​​​​
​​PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 is intended for year-round use primarily in engines of passenger cars and light commercial vehicles, in BlueHDi Diesel engines with complex exhaust gas treatment systems equipped with SCR as well as modern petrol engines equipped with catalytic converters. The oil with such features is very often recommended for vehicles with Diesel Particulate Filter to guarantee maximum filter durability. It has been officially approved for the PSA Group vehicles (Peugeot, Citroën, DS, Opel) covered by the PSA B71 2312 specification and meeting Euro 6 emission standards. Simultaneously, it can be used in the latest Fiat engines.
​Масло PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в двигателях легковых автомобилей и легких фургонов, в дизельных двигателях BlueHDi с мощными системами очистки выхлопных газов, оснащенных системой SCR и в современных бензиновых двигателях, оборудованных катализаторами (TWC). Масло с такими свойствами часто рекомендуется также для дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF для обеспечения максимального срока службы фильтра. Он был официально одобрен для автомобилей группы PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel), на которые распространяется спецификация PSA B71 2312 и которые соответствуют нормам выбросов Евро-6. Одновременно его можно использовать в новейших двигателях Fiat.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​​Aprobata: 
PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312. 

Orlen Oil rekomenduje: 
Fiat 9.55535-DS1​
Fiat 9.55535-GS1​​

​​Approval:
PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312. 
Orlen Oil recommends:
Fiat 9.55535-DS1  Fiat 9.55535-GS1
​Pазрешения:

PSA PEUGEOT CITROËN  B71 2312.

Orlen Oil Pекомендует:

Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

​​
Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 0W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 9,6
lepkość strukturalna CCS -350C
mPa*s
5650
wskaźnik lepkości​
- 166
temperatura zapłonu
0C 229
temperatura płynięcia
0C
-48
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g  5,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
​​​​
Parameter Unit of measure Typical values
SAE viscosity class - 0W-30
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 9,6
Structural viscosity CCS at -35°C mPa*s 5650
Viscosity index - 166
Flash point 0C 229
Pour point 0C -48
Base number TBN Mg KOH/g  5,2
Note: The above values of physical and chemical parameters are the typical ones. The actual values are specified in quality certificates attached to each product lot
​​
Параметры Jednostki Wartości typowe
класс вязкости SAE - 0W-30
кинематическая вязкость при температуре 100 0C мм2/с  9,6
структурная вязкость CCS -350C
mPa*s
5650
коэффициент вязкости
- 166
температура воспламенения
0C 229
температура текучести
0C
-48
уровень щёлочности масла TBN (показатель содержания в масле кислот, присадок и загрязнений) Мг KOH/г 5,2

Внимание: Вышеприведённые показатели физических и химических свойств являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN