Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HYDROKOP MINERALNY KONCENTRAT EMULGUJĄCY

HYDROKOP MINERAL EMULSIFYING CONCENTRATE

HYDROKOP MINERAL ЭМУЛЬГИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny koncentrat emulgujący Hydrokop® Mineralny do wytwarzania emulsji olejowo-wodnej produkowany jest z zastosowaniem wysokorafinowanych olejów mineralnych, wody oraz dodatków uszlachetniających obejmujących inhibitory korozji, emulgatory oraz dodatek przeciwpienny. Koncentrat Hydrokop® Mineralny:

• nie zawiera azotynu sodu,
• jest cieczą niepalną umożliwiającą szybkie i łatwe sporządzanie emulsji,
• jest produktem o wysokiej dyspersji fazy olejowej w emulsji – umożliwia to jego stosowanie w obudowach ze sterowaniem pilotowym i elektrohydraulicznym,

Emulsja olejowo-wodna przygotowana na bazie Hydrokopu® Mineralny charakteryzuje się:
• dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi, a także niskim stężeniem eksploatacyjnym pracującej emulsji,
• bardzo dobrą stabilnością i odpornością na skażenie mikrobiologiczne,
• wysokim stopniem biodegradowalności (> 60% TEST MITI)
Hydrokop® Mineral concentrate to produce oil and water emulsion is manufactured with highly refined mineral oils, water and enriching additives including corrosion inhibitors, emulsifiers and anti-foaming additive. Hydrokop® Mineral concentrate:

- is sodium nitrite free,
- is an incombustible fluid facilitating fast and easy production of the emulsion,
- is featured by high dispersion of the oil phase in the emulsion which facilitates its application in pilot or electrohydraulic controlled shield supports.
Hydrokopu® Mineral based oil and water emulsion is featured by:

- good anticorrosive properties and low concentration,
- very good stability and resistance to microbiological contamination,
- high biodegradability rate (> 60% TEST MITI)
Минеральный эмульгирующий концентрат Hydrokop® Mineral для образования масляно-водной эмульсии изготавливается с использованием высокорафинированных минеральных масел, воды и облагораживающих добавок, включающих антикоррозионные ингибиторы, эмульгаторы и противопенную добавку. Концентрат HydrokopКонцентрат Hydrokop ® Mineral:

• Не содержит нитрата соды,
• Является невоспламеняющейся жидкостью, что позволяет быстро и легко подготовить эмульсию,
• Является продуктом высокой дисперсии масляной фазы в эмульсии – это позволяет использовать ее в креплениях с постовым и электрогидравлическим управлением,
Масляно-водная эмульсия, приготовленная на основе Hydrokopu® Mineral, характеризуется: • Хорошими антикоррозионными параметрами, а также низкой эксплуатационной концентрацией работающей эмульсии,
• Очень высокой стабильностью и стойкостью к биологическому загрязнению,
• Высокой степенью биологического распада (> 60% TEST MITI)

Zastosowania

Application

Применение

Koncentrat emulgujący Hydrokop® Mineralny w postaci wodnej emulsji stosowany jest w górnictwie w obudowach zmechanizowanych ze sterowaniem pilotowym bądź elektrohydraulicznym, w stojakach zasilanych centralnie lub indywidualnie jako trudnopalna ciecz hydrauliczna typu HFAE.
Zalecane stężenie emulsji od 0,5 % do 2,0 % na wodach do 30°n
Hydrokop® Mineral emulsifying concentrate in form of water based microemulsion is mainly used as HFAE non-flammable hydraulic fluid in mining industry in pilot or electrohydraulially controlled shield supports and central or individually powered props.
Recommended emulsion concentration is between 0,5 % to 2,0 % with water of hardness of 30°n
Эмульгирующий концентрат Hydrokop ® Mineral в виде водной микроэмульсии используется в горной промышленности в механизированных крепях с постовым или электрогидравлическим управлением, в стояках, с центральным или индивидуальным питанием, в качестве трудновоспламеняемой гидравлической жидкости типа HFAE. Рекомендуемые концентрации эмульсии от 0,5 % до 2,0 % на воде с жесткостью 30°N.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Dopuszczenie do stosowania w hydraulicznych obudowach zmechanizowanych produkcji FAZOS S.A.

Dopuszczenie do stosowania w obudowach zmechanizowanych produkcji HYDROTECH S.A.

PN-EN ISO 12922/2003 (U) „Ciecze hydrauliczne. Trudnopalne ciecze hydrauliczne HFAE i HFAS dla górnictwa. Wymagania i badania” oraz VII Raportu Luksemburskiego (1994 r.)

FAZOS S.A. and HYDROTECH approval
ZMG Glinik
TAGOR

Meets requirements:
PN-EN ISO 12922:2003
7tth Luxemburg Report (1994)

FAZOS S.A.
ZMG Glinik
TAGOR
HYDROTECH S.A.


PN-EN ISO 12922:2003
VII Люксембургского Отчета (1994 г.)

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka miary Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 20oC mm2/s 50
Temperatura płynięcia, max. oC -3
Wymagania dla 0,5% emulsji olejowo-wodnej sporządzonej na wodzie wzorcowej typu V
pH emulsji - 8
Badanie stabilności w temperaturze 60oC w ciągu 24h - wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters
Unit
Typical values
Kinematic viscosity at 20oC
mm2/s
50
Flow temperature, max.
oC
-3
Requirements for 0.5% oil and water emulsion made with type V sample water
Emulsion pH value
-
8
Stability test at 60oC for 24 hrs.
-
tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
 
Параметры Единица измерения
Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 20oC мм2 50
Температура текучести, максимум oC -3
Требования для 0,5% масляно-водной эмульсии, изготовленной на пробнике воды типа V
pH эмульсии - 8
Исследование стабильности при температуре 60oC в течение 24 часов - Выдерживает
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 28.01.2019 13:31

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN