Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

CORALIA L-DAB 32

​CORALIA L-DAB 32

CORALIA L-DAB 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 32

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza CORALIA L-DAB otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, zawierają w swoim składzie dodatki bezpopiołowe lub niskopopiołowe o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.
​CORALIA L-DAB Piston Air Compressor Oils are obtained through petroleum processing. They contain ash-free or low-ash additives with anti-oxidation and anti-corrosion properties.
Масла для поршневых воздушных компрессоров CORALIA L-DAВ получаются вследствие переработки нефти, они могут содержать в своем составе беззольные и низкозольные добавки антиокислительного и антикоррозионного действия.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje do sprężarek powierza CORALIA L-DAB są przeznaczone do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo o średnich warunkach pracy. Przy ocenie warunków pracy sprężarki (lekkie, średnie, ciężkie) należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki:

• konstrukcję sprężarki (liczba stopni, rodzaj chłodzenia),
• warunki otoczenia (temperatura czynnika chłodzącego, temperatura powietrza na wlocie),
• warunki eksploatacji (praca ciągła czy przerywana).
CORALIA L-DAB Air Compressor Oils are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under medium-duty conditions. For the assessment of operating conditions (light-duty, medium-duty and heavy-duty), the following should be considered:
• compressor design (stages, cooling type),
• environment conditions (coolant temperature, inlet air temperature),
• operating conditions (continuous or intermittent operation).
Масла для воздушных компрессоров CORALIA L-DAВ предназначены для смазки воздушных поршневых компрессоров и ротационных лопастных компрессоров, которые смазываются капельным способом в легких условиях работы. При оценке условия работы компрессора (легкие, средние, тяжелые) необходимо принять во внимание следующие факторы:

- Конструкция компрессора (число градусов, тип охлаждения),
- Условия окружающей среды (температура хладагента, температура воздуха на впуске),

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-91/C-96073
​PN-91/C-96073
PN-91/C-96073

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 30,6
Wskaźniki lepkości - 97
Temperatura płynięcia 0C -18
Temperatura zapłonu 0C 220
Zawartość wody %(m/m) nie zawiera
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) 0,01
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 30,6
Viscosity index - 97
Flow temperature 0C -18
Flash point 0C 220
Ash content %(m/m) 0,01
Water content %(m/m) Not present
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 30,6
Показатель вязкости - 97
Температура текучести 0C -18
Температура воспламенения 0C 220
Содержание воды %(м/м) Не содержит
Остатки после озоления %(м/м) 0,01
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 01.02.2019 12:25

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN