Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM SYNTHETIC 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SM/SL/CF
ACEA: A3/B3, B4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

W pełni syntetyczny olej produkowany wg Complex Protection Formula. Complex Protection Formula powstała przy wykorzystaniu najnowszej myśli technologicznej. To harmonijne wykorzystanie własności gwarantowanych przez nowoczesne oleje bazowe w połączeniu z poprawą parametrów olejów w zakresie odporności na utlenianie, redukcji zużycia zaworów oraz kontroli osadów wymaganych obecnie przez producentów samochodów. Complex Protection Formula daje gwarancję maksymalnej ochrony silników wszystkich modeli pojazdów eksploatowanych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych łącząc w sobie spełnienie najostrzejszych obecnie wymagań: klasyfikacji amerykańskiej API oraz europejskiej ACEA a także największych koncernów samochodowych na świecie.
Całkowicie syntetyczna formuła gwarantuje:

• Maksymalna ochrona silnika
• Doskonała odporność na utlenianie
• Minimalizacja ryzyka zużycia zaworów
• Najwyższa kontrola zawartości osadów
• Idealna czystość silnika
• Znaczące wydłużenie okresu eksploatacji
• Bezpieczny rozruch silnika w niskich temperaturach
Fully synthetic oil manufactured with the Complex Protection Formula. Complex Protection Formula was invented with application of the newest technological concept. This product means harmonic use of properties provided by modern base oils and increase of oils features i.e. increase of resistance to oxidation, reduction of valves wear and control of deposits currently required by vehicle manufacturers. Complex Protection Formula offers full guarantee of protection of all engines operating in various climatic conditions and allows to meet the most strict requirements: API (American classification) and ACEA (European classification) as well as requirements of the world biggest car manufacturers.

The fully synthetic formula guarantees:
• Maximal engine protection
• Perfect resistance to oxidation
• Minimal risk of valve wear
• Highest control of residue content
• Perfect cleanness of the engine
• Extended interchange period
• Save start up in low temperatures
Полностью синтетическое масло разработано на основе Complex Protection Formula. Complex Protection Formula была создана при использовании последней технологической мысли. Это гармоничное сочетание свойств полученных в результате применения новых базовых масел и улучшенных антиокислительных характеристик масел, показателей редукции износа клапанов, а также контроля осадков, в настоящее время требуемых производителями автомобилей. Complex Protection Formula обеспечивает максимальную защиту двигателей всех моделей транспортных средств, эксплуатируемых в различных климатических условиях, соединяя в себе выполнение всех самых главных требований, которые ставятся в настоящее время: американской классификацией API, а также европейской ACEA, как и требований крупнейших автомобильных концернов в мире.

Полностью синтетическая формула это:
• Максимальная защита двигателя
• Прекрасная устойчивость к окислению
• Уменьшение риска износа клапанов
• Высокий контроль содержания осадков
• Идеальная чистота двигателя
• Значительное увеличение срока эксплуатации
• Безопасный запуск двигателя при низких температурах
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Synthetic 5W-40 poprzez spełnienie najostrzejszych wymagań klasyfikacji amerykańskich i europejskich przeznaczony jest do wszystkich samochodów eksploatowanych w każdych warunkach klimatycznych. Zalecany do wysokoobciążonych silników benzynowych i Diesla pracujących w samochodach osobowych, dostawczych i sportowo-terenowych. Odpowiedni również do silników w samochodach kilkuletnich z dużym przebiegiem, do których zalecane są oleje klas API SL, SJ.
Meeting the most strict American and European classifications, Platinum Synthetic 5W-40 is intended for all types of cars used in every climatic conditions. It is recommended for heavy loaded petrol and diesel engines working in cars, LCVs and SUVs. It is also suitable for engines of a few year old cars with significant mileage for which API SL, SJ oils are recommended.
Platinum Synthetic 5W-40 благодаря соответствию всем основным требованиям американских и европейских классификаций, предназначено для всех автомобилей, эксплуатированных в любых климатических условиях. Рекомендуется для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в легковых автомобилях, автомобилях для перевозки малых грузов, а также спортивных автомобилях повышенной проходимости. Также подходит для моторов в более старых машинах с большим пробегом, для которых рекомендуются масла класса API SL, SJ.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.3
VW 502 00/ 505 00
Opel, Porsche
It meets provision of the following:
Mercedes-Benz 229.3
VW 502 00/ 505 00
Opel, Porsche
Соответствует требованиям: Mercedes-Benz 229.3
VW 502 00/ 505 00
Opel, Porsche
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,10
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 4,0
wskaźnik lepkości - 169
temperatura płynięcia 0C -42
temperatura zapłonu 0C 235
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,0
popiół siarczanowy % 1,20
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 5W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.10
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 4.0
viscosity index - 169
flow temperature 0C -42
ignition temperature 0C 235
base value TBN mg KOH/g 10.0
sulphate ash % 1.20
Noack volatility %(m/m) 10.1
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типовые величины
класс вязкости SAE - 5W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,10
вязкость HTHS при 1500C MПaˇс 4,0
индекс вязкости - 169
температура текучести 0C -42
температура вспышки 0C 235
общее щелочное число TBN мг KOH/г 10,0
сульфатная зола % 1,20
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10,1
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN